| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48/XLVI/10 Rady Gminy Kluki

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Roździn

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut sołectwa Roździn w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 32/90 Rady Gminy Kluki z dnia 1 grudnia 1990 roku w sprawie nadania statutów sołectw w Gminie Kluki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kluki


Grzegorz Augustyniak


Załącznik do Uchwały Nr 48/XLVI/10
Rady Gminy Kluki
z dnia 12 listopada 2010 r.

STATUT SOŁECTWA ROŹDZIN

Rozdział I.
Nazwa i teren działania

§ 1. Sołectwo Roździn jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Kluki.

§ 2. Organy sołectwa Roździn działają na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z późn. zm.),

2) statutu Gminy Kluki,

3) niniejszego statutu.

§ 3. Sołectwo tworzy miejscowość Roździn, Huta Strzyżewska.

Rozdział II.
Zadania i sposób ich realizacji

§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kluki;

2) sołectwie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową mieszkańców oraz odpowiednie terytorium i nazwę , której mowa w § 3, a także odpowiednio - organ uchwałodawczy lub wykonawczy sołectwa;

3) statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Roździn;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kluki;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kluki;

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa;

7) sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa;

8) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa;

9) przewodniczącym rady sołeckiej - należy przez to rozumieć sołtysa.

§ 5. 1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów obiektów i urządzeń infrastruktury lokalnej znajdującej się na obszarze sołectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa;

b) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;

c) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady;

d) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej;

5) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;

6) składanie wniosku do Wójta o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu określonych przez Radę.

§ 6. Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę w organizowaniu spotkań radnych Gminy Kluki i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

6) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Kluki.

Rozdział III.
Organy sołectwa i rada sołecka

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) sołtys;

2) zebranie wiejskie.

§ 8. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

4. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.

5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej;

2) uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym;

3) określanie przeznaczenia środków finansowych sołectwa;

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa, rady sołeckiej lub 1/5 członków zebrania wiejskiego;

5) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ gminy.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie prowadzonego przez Gminę rejestru wyborców i ewidencji ludności.

3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu zebrania. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu z zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek , co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa;

3) na pisemny wniosek organu Gminy;

4) na pisemny wniosek rady sołeckiej.

§ 12. 1. Sołtys jest zobowiązany zwołać zebranie wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie zebrania jest zobowiązany podać temat będący przedmiotem obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji, gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów gminy - zwołuje Wójt.

3. Termin i miejsce obrad zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, nie później niż 5 dni przed zebraniem.

§ 13. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej prowadzi Wójt Gminy bądź upoważniona przez Wójta osoba.

3. Przebieg zebrania wiejskiego jest protokołowany. Protokół i uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

5. Głosowanie odbywa się w sposób jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

§ 14. 1. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy Kluki;

3) składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;

4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

5) organizowanie pomocy mieszkańcom w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej lub wypadku losowego;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

7) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

8) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa w zakresie administracji publicznej;

9) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

10) organizowanie spotkań radnych i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

11) przekazywanie Wójtowi wniosku sołectwa, o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 6;

12) współpraca z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Kluki.

§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.

2. Sołtys niebędący radnym może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu;

3. Rada, na okres kadencji organów gminy, ustanawia zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 3 osób.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, jako jej przewodniczący, o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.

4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności sołtysa;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy;

4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego;

5) organizowanie imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku.

§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, który zawiadamia o terminie posiedzenia członków rady sołeckiej.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w roku.

3. W posiedzeniu rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.

Rozdział IV.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej

§ 18. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

3. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

4. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.

5. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.

6. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zarządza i zwołuje Wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.

§ 20. 1. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie 20 minut od pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród obecnych na zebraniu osób uprawnionych do głosowania. Komisja pracuje w składzie 3- osobowym.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego komisji.

§ 22. 1. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie;

4) sporządzenie i podpisanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 23. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 24. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy w Klukach i napisem, odpowiednio "Karta do głosowania w wyborach na sołtysa" lub "Karta do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej", na której wpisuje się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.

§ 25. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa - pozostawieniu nieskreślonego jednego nazwiska;

2) w przypadku rady sołeckiej - pozostawieniu co najwyżej trzech nieskreślonych nazwisk kandydatów.

§ 26. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największa liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów z największą liczbą głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.

3. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, przewodniczący komisji przeprowadza losowanie w obecności uczestników zebrania. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem została wylosowana.

§ 27. 1. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów, którzy wchodzą na ostatnim miejscu w skład rady sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.

3. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, przewodniczący komisji przeprowadza losowanie w obecności uczestników zebrania. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem została wylosowana.

§ 28. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) bez pieczęci Urzędu Gminy w Klukach;

3) gdzie pozostawiono więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż jest mandatów.

§ 29. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania wiejskiego.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 30. 1. Wnioski o odwołanie mogą składać:

1) organy gminy;

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa. Poparcie winno być udzielone w formie podpisów przez uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa z podaniem numeru dowodu osobistego na przygotowanej w tym celu liście.

3) wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 31. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.

§ 32. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zarządza Wójt, ustalając miejsce i termin zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 18 ust.2.

§ 33. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział V.
Mienie i finanse

§ 34. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy.

§ 35. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę i rozporządza dochodami z tego źródła na zasadach określonych przez Radę Gminy.

§ 36. Zasady przekazywania mienia komunalnego określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 37. Sołectwo, w ramach wyodrębnionych w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki wskazuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa.

Rozdział VI.
Kontrola i nadzór

§ 38. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 39. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy.

2. Funkcję, o której mowa w ust.1 Rada Gminy realizuje poprzez wyznaczone komisje.

3. Komisje, o których mowa w ust.2, wykonują zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Rada i Wójt.

3. Rada i Wójt mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »