| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/221/2010 Rady Gminy Bielawy

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie regulaminu targowiska w Bielawach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

Regulamin targowiska w Bielawach

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Bielawy;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielawy;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bielawach;

4) Inkasencie - należy przez to rozumieć inkasenta opłaty targowej;

5) Stanowisku handlowym - należy przez to rozumieć miejsce na targowisku przeznaczone do dokonywania sprzedaży.

§ 2. Targowisko usytuowane w Bielawach przy ul. Batalionów Chłopskich nr 1A zwanej dalej targowiskiem czynne jest od poniedziałku do soboty od godziny 6.00 do godziny 12.00.

§ 3. Targowisko prowadzi Gmina Bielawy.

§ 4. Nadzór nad targowiskiem sprawują wyznaczeni przez Wójta pracownicy urzędu..

§ 5. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone towary za wyjątkiem towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczegółowe.

§ 7. 1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie , że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego źródła, jest prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, będzie wstrzymana przez sprawującego nadzór nad targowiskiem, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić odpowiednie służby lub organy.

2. Unormowanie ust. 1 nie wyłącza prawem przewidzianej kontroli i interwencji właściwych organów do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Do wykonywania handlu na targowisku upoważnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 9. 1. Podmioty dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do:

1) posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności handlowej;

2) wniesienie opłaty targowej w wysokości ustalonej odrębną uchwałą rady i uzyskanie dowodu jej wpłaty przed rozpoczęciem sprzedaży oraz okazywania jej na żądanie upoważnionej przez Wójta osoby kontrolującej;

3) przestrzeganie regulaminu targowiska oraz przepisów porządkowych, sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych na zajmowanym stanowisku handlowym;

4) umieszczania na miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, a w przypadku sprzedaży owoców leśnych także imię i nazwisko osoby zbierającej te owoce oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu);

5) umieszczenie cen detalicznych na sprzedawanych towarach;

6) używania narzędzi pomiarowych mających ważne cechy legalizacyjne;

7) pozostawienie zajmowanego stanowiska w stanie czystości i porządku.

2. Brak posiadania w czasie kontroli dowodów opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek ponownego jej uiszczenia w podwójnej wysokości.

3. Odmowa uiszczenia opłaty targowej skutkuje natychmiastowym opuszczeniem terenu targowiska przez handlującego.

§ 10. 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrębie towarowym, tj.: metr, kilogram, litr, sztuka, itp.

2. Narzędzia pomocnicze używane na targowisku powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia oraz mierzenia.

§ 11. Podmioty dokonujące sprzedaży oraz inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

§ 12. 1. Zajmowanie stanowiska handlowego na targowisku oraz ustawianie straganów, ław stołów oraz wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się według wskazań inkasenta.

2. Stanowiska handlowe nie mogą być bez zgody inkasenta odstępowane osobą trzecim.

§ 13. 1. Na targowisku dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowiska handlowego dla podmiotów posiadających stałe zezwolenie na prowadzenie sprzedaży.

2. Rezerwacja stanowiska handlowego obowiązuje do godziny 8.00. Nie zajęcie do tej godziny stanowiska handlowego powoduje utratę roszczeń o zajęcie go w danym dniu.

3. Podmioty handlujące, a nie posiadające rezerwacji, mogą wykorzystać stanowisko handlowe objęte rezerwacją wyłącznie w przypadku, gdy jest ono w danym dniu nie wykorzystane przez osobę uprawnioną.

§ 14. Na terenie targowiska obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;

2) organizowania gier hazardowych i oszukańczych;

3) prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów (z wyjątkiem loterii państwowej);

4) reklamy wyrobów alkoholowych i tytoniowych;

5) sprzedaży towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia , pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.

§ 15. Osoby winne naruszeniom niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i porządkowym.

§ 16. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do Wójta.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XLV/172/2002 Rady Gminy Bielawy z dnia 13 września 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Bielawach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »