| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Ręczno

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno lub jej jednostkom podległym a także wskazanie organów do tego uprawnionych oraz ustalenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 59 ust.1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami" przypadające Gminie Ręczno lub jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" mogą zostać umorzone w całości lub w części jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

2) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

3) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

6) kwota należności głównej nie przekracza trzydziestokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

7) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 , Nr 191, poz.1484 i z 2010 r. Nr 155, poz.1037);

8) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

9) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

10) należność uległa przedawnieniu;

11) ściągnięcie należności spowoduje, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w ust. 1, zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. Umorzenie należności w całości pociąga za sobą umorzenie jej należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

4. Umorzenie należności może dotyczyć także samych należności ubocznych.

5. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust.1:

1) pkt 2 może nastąpić na wniosek spadkobierców dłużnika lub z urzędu,

2) pkt 5 na wniosek dłużnika lub z urzędu,

3) pkt 7 i 11 na wniosek dłużnika,

4) w pozostałych przypadkach z urzędu.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika bądź ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć jej płatność na raty.

2. Od należności, w których spłacaniu udzielono ulgi, zgodnie z ust. 1, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu ustalonych terminów zapłaty.

W przypadku nie dotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu którejkolwiek z ustalonych rat należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera się od pierwotnego terminu płatności.

§ 3. 1. Do umarzania należności oraz odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności jednostek organizacyjnych Gminy Ręczno uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w spłacie, o których mowa w § 2, następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli poprzedzonego postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i § 2 ust. 1, powinny by rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

§ 5. 1. Dłużnikowi będącemu przedsiębiorcą w ramach niniejszej uchwały ,w przypadkach określonych w § 1 ust.1 pkt 5 i 11 oraz w § 2 ust.1 może być udzielone na jego uzasadniony wniosek, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności stanowiących dla niego jedynie pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006), rozporządzenia Komisji WE Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337/35 z 21.12.2007 ) oraz prawa polskiego.

2. Wraz z wnioskiem o zastosowanie ulg, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do dołączenia następujących dokumentów:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku w którym dany podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w formie określonej przez przepis prawa, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone przez obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz.99) .

§ 6. Wójt Gminy może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg w spłacaniu należności, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody, na postawie których umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.

§ 7. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umarzanych należności oraz odraczania terminu ich zapłaty albo rozłożenia płatności na raty udzielanych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdanie jest sporządzane wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 8. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »