| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/160/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3 poz. 13) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2008-2012, stanowiącym załącznik do Uchwały XXVIII/160/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni. 2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania i części wspólnych budynku opłat niezależnych od wynajmującego, to jest opłat za dostawę energii, gazu, wody oraz odbioru nieczystości płynnych o ile korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług."

2) § 11 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu w szczególności w przypadku, kiedy dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu."

3) § 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Lokale i budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzane są przez Burmistrza Miasta Przedborza. 2. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy."

4) § 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008-2012 stanowią czynsze wpłacane na konto Gminy Przedbórz lub w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Mostowa 29."


Rok

Źródła finansowania - wpływy z czynszów

2008

69.335

2009

68.840

2010

64.935

2011

66.394

2012

64.440

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Maria Alina Szwed

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »