| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/19/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art. 14a ust 5 i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,z 2005r. Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532,Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241) i §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1080) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się "Organizację Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich", stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.

§ 3. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVIII/158/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich;

2) Uchwała Nr XXIX/159/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/158/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak


Załącznik do Uchwały Nr VI/19/11
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 31 marca 2011 r.

ORGANIZACJA ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W KOBIELACH WIELKICH

§ 1. Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich, zwany dalej Zespołem działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz. 1080) oraz niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zespół funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich pod adresem ul. Szkolna 4, 97 - 524 Kobiele Wielkie.

2. Zespół nosi nazwę "Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich".

3. Organem prowadzącym Zespół Wychowania Przedszkolnego jest Gmina Kobiele Wielkie.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

5. Zespołem Wychowania Przedszkolnego kieruje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich.

6. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zespole jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.

§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Celem Zespołu jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

2) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, rówieśników innych ludzi i otaczającego świata,

3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia "gotowości szkolnej",

4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości,

5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,

6) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu,

7) stworzenie dla rodziców warunków partnerskiej współpracy i wspieranie ich w roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

3. Do zadań Zespołu należy:

1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

c) umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

d) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

e) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

f) budowanie systemu wartości,

g) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

h) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,

i) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

j) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

k) organizowanie w razie potrzeby różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

l) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

m) stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form pracy,

n) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.

2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,

b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,

c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,

d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.

3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

d) rozwijanie samodzielności dziecka.

§ 4. 1. Zajęcia w Zespole prowadzone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 9 godzin, w tym wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin.

3. Godzina zajęć w Zespole trwa 60 min.

4. Liczba dzieci w grupie wynosi do 25.

5. Rodzice dzieci 3 i 4 letnich ponoszą odpłatność za świadczenia wykraczające poza dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie oraz za wyżywienie dziecka.

6. Rodzice dzieci 5 letnich w roku szkolnym 2010/2011 ponoszą odpłatność za świadczenia wykraczające poza dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za wyjątkiem wchodzących w plan zajęć przedszkolnych godzin nauki religii, której nauczanie organizowane jest zgodnie z odrębnymi przepisami) w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie oraz za wyżywienie dziecka.

§ 5. 1. Do Zespołu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Kobiele Wielkie ,z wyjątkiem roku szkolnego 2010/2011, w którym są przyjmowane również dzieci 5 letnie.

2. Do Zespołu przyjmowane są w pierwszej kolejności:

1) dzieci samotnych matek (ojców),

2) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

3) dzieci z rodzin zastępczych.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do Zespołu są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej od 1 lutego do 31 marca każdego roku.

4. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.

§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają prawo do:

1) właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania,

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

7) poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,

8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",

11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa.

2. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają obowiązek:

1) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

2) szanowania odrębności każdego kolegi,

3) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

4) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,

6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

7) kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych,

8) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

9) przestrzegania zasad higieny i czystości.

3. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:

1) nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do Zespołu bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni,

2) nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w Zespole trwającej 1 miesiąc;

3) w przypadku gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Zespołu;

4) w przypadku gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania dla dzieci 5 letnich uczęszczających do Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

5. W Zespole nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 7. 1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w Zespole oraz w czasie zajęć poza Zespołem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) dopuszcza się zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci,

3) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

4) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

2. W przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w Zespole Wychowania Przedszkolnego nauczycielowi mogą pomagać rodzice , stażyści i praktykanci.

§ 8. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Zespołu:

1) rodzice zobowiązani są do osobistego i punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Zespołu bądź przez osoby przez nich wskazane i pisemnie upoważnione,

2) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu,

3) dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie przez nie alkoholu i środków odurzających,

4) dzieci należy przyprowadzać od godziny 7.00, a odbierać do godziny 16.00,

5) w drodze do Zespołu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

2. Postępowanie ust. 1 nie ma zastosowania dla dzieci 5 letnich, dla których zastosowanie ma art. 14a ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. Zespół funkcjonuje w dni robocze wskazane w § 4, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

§ 10. 1. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających, poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) szczegółową organizację zajęć dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich przedstawia w arkuszu organizacyjnym Zespołu Wychowania Przedszkolnego , który jest zatwierdzany przez Wójta Gminy Kobiele Wielkie,

2) Zespół Wychowania Przedszkolnego może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców bądź z ich udziałem. Przed każdą wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o jej celu, miejscu i terminie.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3 i 4 letnich oraz 30 minut dla dzieci 5 letnich.

§ 11. 1. Zadania nauczyciela:

1) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:

a) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

d) organizowanie zebrań z rodzicami,

e) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć.

f) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość:

a) sporządza plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

b) systematycznie diagnozuje zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności wykorzystując własne narzędzia badawcze,

c) uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,

d) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych,

e) prowadzi dokumentację, w tym dziennik zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, opiekę zdrowotną poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku (psycholog, logopeda) oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Kobielach Wielkich,

4) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność Zespołu,

5) nauczyciel realizuje zalecenia osób nadzorujących i kontrolujących.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »