| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Goszczanów

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goszczanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Goszczanów po uzgodnieniu treści regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goszczanów stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczanów.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goszczanów Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goszczanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogumił Kaczorkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Goszczanów
z dnia 24 maja 2011 r.

REGULAMIN

określający wysokość stawek dodatków wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goszczanów

§ 1. Postanowienia wstępne.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zmianami);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.):

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, przedszkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Goszczanów;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3;

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć art. 42 ust. 3, 6 i 7 Karty Nauczyciela.

§ 2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela.

1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z :

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród z zakładowego funduszu nagród;

5) innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

§ 3. Dodatek za wysługę lat.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz w § 7 rozporządzenia.

§ 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnych zastępstw przysługuje zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych biorąc za podstawę wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące za realizację wymiaru godzin określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 5. Dodatki funkcyjne.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w art. 1 ust.1 i ust.1a Karty Nauczyciela przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dla dyrektora szkoły:

a) do 8 oddziałów - od 350 do 700 zł,

b) od 9 oddziałów - od 400 do 800 zł;

2) dla dyrektora przedszkola:

a) czynnego do 5 godzin od 200 do 400 zł,

b) czynnego powyżej 5 godzin od 400 do 550 zł.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą ustala się uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, wyniki pracy szkoły.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół bierze się w szczególności pod uwagę:

1) łączną liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów;

2) prawidłową organizację pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadności;

3) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej;

4) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi;

5) prawidłowość realizacji budżetu placówki i przestrzeganie dyscypliny finansowej.

4. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych - przysługuje dodatek wyższy.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla pozostałych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze dyrektor szkoły.

6. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny:

1) z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach - w wysokości 80,00 zł miesięcznie;

2) z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej - w wysokości 85,00 zł miesięcznie;

3) z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu - wysokości 40,00 zł miesięcznie.

§ 6. Dodatek motywacyjny.

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na 1 etat, wynosi: 75,00 zł z czego 63,75 zł (85%) dla nauczycieli, pozostała kwota 11,25 zł (15%) jest do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - organ prowadzący.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 1 rok i nie krótszy niż 6 miesięcy.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się w szczególności pod uwagę:

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego tzn. zgodnie z zasadami pedagogiki i psychologii;

2) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

3) przygotowanie warsztatu pracy;

4) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych na podstawie rozeznania jego potrzeb;

5) mobilizowanie uczniów do rozwijania własnych uzdolnień, zainteresowań i udziału w konkursach;

6) prawidłowy i obiektywny system oceniania uczniów z uwzględnieniem jawności uzasadnienia;

7) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka w celu zapewnienia mu warunków rozwoju, umożliwienia zdobywania wiedzy, przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

8) otoczenie opieką dzieci z rodzin zagrożonych patologią i patologicznych oraz udzielanie pomocy materialnej, psychologicznej i zdrowotnej;

9) aktywne uczestnictwo w samokształceniu i posiedzeniach Rady Pedagogicznej, prezentowanie własnego dorobku, prowadzenie lekcji koleżeńskich;

10) opiekę nad organizacjami uczniowskimi;

11) pracę w zespołach i komisjach powołanych przez dyrektora;

12) przestrzeganie obowiązującego prawa szkolnego, przepisów BHP, higieny pracy;

13) troskę o estetykę i wystrój powierzonej nauczycielowi klasy, o pomoce i sprzęt szkolny.

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół bierze się w szczególności pod uwagę:

1) realizację budżetu - oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi;

2) nadzór na powierzonym majątkiem;

3) znajomość i przestrzeganie prawa oświatowego, prawa pracy i przepisów BHP;

4) prawidłową współpracę z organem prowadzącym, nadzorującym oraz radą rodziców;

5) sposób pozyskiwania środków pozabudżetowych;

6) poziom materiałów i opracowań przygotowanych dla potrzeb organu prowadzącego;

7) częstotliwość, okoliczności i rangę prezentacji dorobku szkoły w środowisku;

8) przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego;

9) działania innowacyjne, formy i treści samokształcenia i doskonalenia rady pedagogicznej, poziom i skuteczność realizowanych form nadzoru, wykorzystanie spostrzeżeń i wniosków;

10) systematyczną kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

§ 7. Dodatki za trudne warunki pracy.

1. Dodatki za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługują z tytułu prowadzenia przez nauczycieli:

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;

2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

1. Nauczycielowi, który przepracował w szkole, co najmniej jeden rok, za jego osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, może być przyznana nagroda dyrektora szkoły lub Wójta Gminy Goszczanów.

2. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ustawy Karta Nauczyciela będącego w dyspozycji wójta i dyrektora szkoły.

3. Fundusz nagród stanowi 1% planowanego rocznych wynagrodzeń funduszu wynagrodzeń osobowych szkół prowadzonych przez Gminę Goszczanów, z czego do dyspozycji wójta pozostaje 20% i 80% do dyspozycji dyrektora szkoły.

4. Nagrodę dyrektora otrzymują nauczyciele za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szczególności za:

1) osiąganie przez uczniów i wychowanków wysokich wyników nauczania, potwierdzonych osiągnięciami w konkursach, sprawdzianach i egzaminach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

2) podejmowanie nowatorskich działań opiekuńczo-wychowawczych i osiąganie w nich sukcesów;

3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ukończenie studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia i dokształcania;

4) wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży poprzez działania pozalekcyjne;

5) tworzenie przyjaznego klimatu wychowawczego klasy i szkoły (integrację uczniów i rodziców, imprezy szkolne i środowiskowe).

5. Nagrodę Wójta Gminy Goszczanów mogą otrzymać dyrektorzy szkół za szczególne osiągnięcia w pracy w szczególności za:

1) bardzo dobrą organizacje pracy w swojej placówce;

2) racjonalne gospodarowania środkami finansowymi swojej placówk w szczególności przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

3) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

4) pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych;

5) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy nauczycieli.

6. Nagrodę wójta oraz dyrektora przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 9. Dodatek mieszkaniowy.

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciel zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenach Gminy Goszczanów przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny.

2. Wysokość dodatku wynosi:

1) 25 złotych dla osoby samotnej;

2) 30 złotych dla dwóch osób;

3) 35 złotych dla trzech osób;

4) 40 złotych dla czterech i więcej osób.

3. Do członków rodziny nauczyciela, od której zależy wysokość dodatku mieszkaniowego, zalicza się wspólnie zamieszkałego i prowadzącego z nauczycielem wspólne gospodarstwo domowe współmałżonka oraz wspólnie z nauczycielem zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu dzieci i rodziców. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć: małoletnie dzieci, uczniów szkół do chwili ukończenia szkoły, niepracujących studentów do chwili ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego źródła dochodu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2 małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypacał dodatek. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za czas za który przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

7. Dodatek przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

8. Wniosek powinien zwierać następujące informacje:

1) miejsce pracy i miejsce zamieszkania współmałżonka;

2) wiek dzieci oraz nazwę szkoły lub uczelni, w której uczy się lub studiuje dziecko;

3) w przypadku, gdy współmałżonkowi przysługuje prawo do wyżej wymienionego dodatku, wniosek powinien być złożony przez współmałżonków wspólnie oraz powinien zawierać informację, że wskazują właśnie tę szkołę (placówkę) jako miejsce otrzymywania dodatku i że nie będą o niego ubiegać się w innej szkole (dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciele zatrudnieni są w różnych szkołach).

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - wójt.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 1 września 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »