| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uniejów"

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, z 2008 r. Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uniejów", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr X/52/2011
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 18 maja 2011 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY UNIEJÓW

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem programu jest udzielenie szczególnie uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Uniejów nagród o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Ustanawia się "Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów" jako wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe lub artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

2. Nagrody przyznawane są raz w roku, w terminie do 30 sierpnia - za osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym i wypłacane jednorazowo.

§ 3. Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów mają formę pieniężną i są przyznawane w wysokości od 300,00 zł do 1000,00 zł.

§ 4. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) nagrodzie - należy przez to rozumieć Nagrodę Burmistrza Miasta Uniejów;

2) uczniu - należy przez to rozumieć zamieszkałego na terenie Gminy Uniejów ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum - które prowadzone jest na terenie Gminy Uniejów;

3) laureacie - należy przez to rozumieć zwycięzcę konkursu, itp.;

4) finaliście - należy przez to rozumieć uczestnika, który doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu, itp.

Rozdział II.
Zasady rekrutacji kandydatów do przyznania Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić dyrektor szkoły.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania na terenie Gminy Uniejów osoby, której proponuje się przyznać nagrodę,

b) dane wnioskodawcy,

c) uzasadnienie wniosku wraz z opisem wysokiego osiągnięcia naukowego lub artystycznego uzyskanego przez ucznia w ostatnim roku szkolnym,

d) kopie dyplomów, wyróżnień, opinii itp. zdobytych przez ucznia - potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku,

e) proponowaną kategorię, formę i wysokość nagrody,

f) zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na złożenie wniosku i przetwarzanie danych osobowych.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagród określony będzie przez Burmistrza Miasta Uniejów w drodze zarządzenia.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Miasta w Uniejowie w terminie do 15 czerwca.

2. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

Rozdział III.
Zasady przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów

§ 7. 1. Nagrody mogą otrzymać :

a) laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub międzynarodowym,

b) laureaci i finaliści gminnych konkursów wiedzowych,

c) uczniowie posiadający średnią ocen klasyfikacyjnych - z ostatniego roku szkolnego - nie niższą niż 5,80, a ocenę ze sprawowania nie niższą niż wzorową i legitymujący się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi,

d) uczniowie klas VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

e) uczniowie klas III gimnazjum, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Konkursy, festiwale lub przeglądy mają posiadać uznaną i znacząca rangę.

§ 8. 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od: rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających wymienione w § 7 w ust. 1 i 2.

2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb nagród świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia, naukowe lub artystyczne.

3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch, lub kilku wysokich wyników naukowych lub artystycznych, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

§ 9. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody oraz jego wysokości decyduje Burmistrz Miasta Uniejów na podstawie propozycji przedłożonej przez Dyrektorów.

2. Opinia Dyrektorów nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta Uniejów.

3. Burmistrz wydaje Zarządzenie o przyznaniu nagrody w terminie do dnia 30 sierpnia.

4. O przyznaniu nagrody Burmistrz Miasta Uniejów powiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/ prawnego opiekuna ucznia. W zawiadomieniu o przyznaniu nagrody określa się w szczególności wysokość nagrody oraz termin i warunki wypłaty.

5. Wypłata przyznanej nagrody dokonywana będzie do rąk rodzica/ prawnego opiekuna, lub przelewem na rachunek rodzica/ prawnego opiekuna wskazany we wniosku.

6. O przyznaniu Nagrody Burmistrz Miasta Uniejów informuje Radę Miejską w Uniejowie na najbliżej sesji.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 10. Program realizowany będzie ze środków własnych Gminy Uniejów w wysokości określonej przez Radę Miejską w Uniejowie w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 11. 1. Przepisy niniejszego programu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców, ani zobowiązań Gminy Uniejów do przyznania nagrody.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych nagród.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »