| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego

z dnia 31 maja 2011r.

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm.: z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 145 poz. 917, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), oraz § 6, § 8 i §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, zm.: z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. nr 56, poz. 372, z 2008r. nr 42 poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755, z 2010r. Nr 131, poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXV/168/09 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat wieruszowski (Dz. Urz.Woj. Lodz. z 2009r. Nr 94, poz. 892 zm.: z 2009r. Nr 269, poz. 2341).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego


Andrzej Żóraw

REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

2) Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.);

3) Kodeksie Pracy - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);

4) szkole - rozumie się przez to wszystkie szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Wysokość stawek dodatku za wysługę lat oraz warunki przyznawania tego dodatku określa art. 33 Karty Nauczyciela oraz §7 Rozporządzenia.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Nauczycielowi, może być przyznany dodatek motywacyjny w granicach środków na wynagrodzenia osobowe, posiadanych przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z kryteriami ujętymi w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4. 1. Ustala się następujące kryteria przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) udokumentowane stosowanie metod aktywizujących młodzież do nauki oraz osiągnięć edukacyjnych;

3) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów;

4) przeciwdziałanie przejawom agresji, patologiom społecznym i uzależnieniom;

5) podejmowanie działań na rzecz uczniów potrzebujących opieki, przy współpracy z rodzicami, instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) organizacja imprez i uroczystości szkolnych, działania wspierające rozwój zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie udziału młodzieży w wycieczkach, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach ze znanymi osobistościami ze świata kultury, sztuki i nauki;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

8) tworzenie i wdrażanie projektów dydaktycznych, eksperymentów, innowacji pedagogicznych (referaty, pokazy dla nauczycieli, lekcje otwarte);

9) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

10) szczególnie efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków.

2. Na przyznanie dodatku motywacyjnego dla zastępców dyrektorów szkół oraz innych stanowisk kierowniczych, oprócz spełniania kryteriów wymienionych w pkt 1, ma dodatkowo wpływ prawidłowa organizacja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół uzależniony jest również od:

1) właściwego gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi dla szkoły;

2) wykazywania przez dyrektora inicjatywy w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych na rzecz szkoły;

3) zarządzania szkołą, zapewniającego jej ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

4) podejmowania działań promujących szkołę lub placówkę oraz jej dorobek edukacyjny;

5) prawidłowej współpracy z organem prowadzącym szkołę (terminowość, rzetelność przygotowywanych materiałów i dokumentów przedkładanych organowi prowadzącemu, jawność działania i pełne przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, uchwał Rady Powiatu, uchwał Zarządu Powiatu i decyzji Starosty).

§ 5. 1. Pulę środków przewidzianych na wypłatę dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości 185.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1,15% przeznacza się na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat, a pozostała część zostanie rozdzielona przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki oświatowe proporcjonalnie do liczby etatów przeliczeniowych i podana do wiadomości dyrektorom placówek.

§ 6. 1. Wysokość dodatku dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej ustala Zarząd Powiatu, natomiast dla nauczycieli, zastępców dyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych w szkole - dyrektorzy szkół i dyrektor poradni. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego i jego wysokości przechowywana jest w aktach osobowych nauczyciela.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego przyznanego nauczycielowi nie może być wyższa niż 400zł.

§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach uznaje się kryteria przyjęte w §8 i §9 Rozporządzenia.

§ 9. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach ustala się następująco:

1) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zwiększenie o 2% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z osobistego zaszeregowania nauczyciela - za każdą godzinę zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;

2) dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej zwiększenie o 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z osobistego zaszeregowania nauczyciela za każdą godzinę zajęć przepracowanych w sposób określony w §8 pkt 19 Rozporządzenia.

Rozdział 5.
Dodatek funkcyjny

§ 10. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dyrektora poradni, inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, funkcję opiekuna stażu, czy też wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Wysokość dodatku (w zł)

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

- do 20 oddziałów

od 500,00 do 1.500,00

- 21 i więcej oddziałów

od 1.000,00 do 2.000,00

2.

Wicedyrektorzy szkół (zespołów szkół):

- do 20 oddziałów

od 300,00 do 700,00

- 21 i więcej oddziałów

od 400,00 do 800,00

3.

Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły

od 200,00 do 600,00

4.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

od 500,00 do 1.000,00

5.

Opiekun stażu

25,00

6.

Wychowawstwo klasy

55,00

§ 11. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i poradni, w granicach stawek określonych tabelą, ustala Zarząd Powiatu uwzględniając:

1) wielkość szkoły;

2) warunki organizacyjne.

2. Wysokość dodatku dla wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, opiekunów stażu i wychowawców, w ramach wymienionych w tabeli przedziałów, ustalają dyrektorzy szkół uwzględniając zakres i złożoność powierzonych zadań oraz warunki ich realizacji.

§ 12. Otrzymywanie dodatku za pełnienie funkcji kierowniczej nie wyłącza prawa do otrzymywania innych dodatków funkcyjnych.

Rozdział 6.
Dodatek mieszkaniowy

§ 13. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, zwany dalej "dodatkiem", przysługuje nauczycielowi:

1) posiadającemu wymagane kwalifikacje;

2) zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć w szkole lub placówce oświatowej położonej na wsi i w miejscowości do 5000 mieszkańców.

§ 14. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) do 2 osób w rodzinie - 45 zł;

2) przy 3 osobach w rodzinie - 60 zł;

3) przy 4 osobach w rodzinie - 80 zł;

4) przy 5 osobach i więcej - 100 zł.

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie ustalają, który z nich będzie korzystał z prawa do dodatku mieszkaniowego.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela podpisany przez wnioskodawcę i jego współmałżonka. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Starosta Wieruszowski.

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) korzystania z urlopu wychowawczego;

3) pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

§ 16. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zmianie warunków uprawniających do jego otrzymania.

§ 17. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

§ 18. Ustala się wzór formularza wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 7.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 19. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wysokość stawki za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

5. Liczbę godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia ustala się dodając godziny ponadwymiarowe w dniach obecności wg. następującego wzoru: G = (W1 - P) + (W2 - P) + ……+ (Wn - P) gdzie poszczególne symbole oznaczają: G - liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu W1, W2 ….. Wn - liczba godzin faktycznie przepracowana przez nauczyciela w kolejnych dniach obecności w pracy, wynikająca z tygodniowego przydziału zajęć P - dzienna liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć wynikająca z podzielenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 KN przez liczbę dni tygodnia pracy danego nauczyciela. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym. Wyliczenia godzin ponadwymiarowych dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 20. Rozliczenia godzin ponadwymiarowych dokonuje dyrektor szkoły raz w miesiącu, uwzględniając do rozliczenia obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 21. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 22. 1. W trosce o prawidłową i oszczędną realizację funduszu płac dyrektor szkoły ma obowiązek zadbać, aby płatne zastępstwa w szkole były stosowane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przedkładania Staroście półrocznych rozliczeń doraźnych zastępstw wraz z opisem konieczności zastosowania.

Rozdział 8.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 23. W budżecie powiatu tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat wieruszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Starosty Powiatu Wieruszowskiego i nagród Dyrektora Szkoły.

§ 24. 1. Z funduszu nagród rezerwuje się 25% środków z przeznaczeniem na nagrody przyznawane przez Starostę Powiatu Wieruszowskiego:

1) dyrektorom szkół i placówek oświatowych lub nauczycielom pełniącym tę funkcje w okresie obowiązywania regulaminu;

2) wyróżniającym się w pracy dydaktycznej nauczycielom na wniosek dyrektora szkoły.

2. Pozostałą kwotę przeznacza się na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez dyrektorów szkół.

3. Ustalona kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie rozdzielona na poszczególne placówki oświatowe proporcjonalnie do liczby etatów przeliczeniowych.

§ 25. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

1) organizowanie i wykonywanie z uczniami prac społecznie użytecznych przynoszących wymierne efekty rzeczowe w szkole, internacie, klasie i grupie wychowawczej;

2) zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych, do finału konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;

3) zajęcie przez uczniów/zespół I-III miejsca w innych olimpiadach,konkursach, zawodach, przeglądach itp. na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

4) stwierdzenie wysokich wyników w nauczaniu wykazanych przez abiturientów na egzaminach maturalnych lub egzaminach końcowych z przedmiotów zawodowych;

5) organizowanie imprez o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych np. sesji popularnonaukowej, kilkuetapowego konkursu, wystawy tematycznej, wycieczek, spotkań ze znanymi osobistościami ze świata kultury, sztuki i nauki itp.;

6) udokumentowanie szczególnych osiągnięć w pracy z uczniami i wychowankami;

7) osobisty udział w nieodpłatnym pozyskiwaniu pomocy naukowych, różnych materiałów dydaktycznych oraz innej nieodpłatnej pomocy materialnej świadczonej placówce oświatowej;

8) zapewnienie pomocy i opieki uczniom, wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz pochodzącym z rodzin moralnie zaniedbanych (np poprzez realizację projektów stypendialnych);

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

10) opracowanie i wdrażanie programów autorskich, innowacji pedagogicznych, publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;

11) prowadzenie działalności na rzecz poszerzenia oferty edukacyjno-wychowawczej placówki poprzez udział w konkursach, realizację projektów, wymianę młodzieży, poszukiwanie partnerów;

12) wzorowe organizowanie, przygotowywanie, prowadzenie spotkań z rodzicami, szkoleń dla nauczycieli ze szkół i placówek z terenu powiatu wieruszowskiego, jak i również opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców;

13) aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

14) systematyczna, rzetelna, efektywna praca terapeutyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych;

15) prowadzenie działalności na rzecz poszerzania oferty pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla rodzin i szkół z terenu działania poradni poprzez wprowadzanie do pracy z dzieckiem nowych narzędzi, form i metod pracy;

16) aktywny udział w organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska;

17) tworzenie lub współtworzenie programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych.

3. Przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej uzależnione jest również od:

1) efektywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu poszerzenia oferty edukacyjnej i poprawy bazy materialnej szkoły;

2) prowadzenia inwestycji i remontów przekraczających zakres bieżących napraw oraz terminowe i prawidłowe ich rozliczanie.

§ 26. 1. Nagrody, o których mowa w § 24 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Wnioski o nagrody Starosty należy składać do dnia 25 września w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa.

3. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

4. Ustala się wzór wniosku o nagrodę Starosty, o której mowa w § 24 ust.1 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 27. 1. W roku szkolnym nauczyciel może otrzymać nagrodę tylko jednego organu.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 29. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Wieruszowie i Międzyzakładową Komisją NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Wieruszowie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków (...)

..................................................................

DATA I MIEJSCE

….........................................................

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

.............................................................

..............................................................

ADRES

Wniosek

o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w wysokości ...............zł. Oświadczam, że moja rodzina składa się łącznie z ........... osób wspólnie ze mną zamieszkujących i będących wyłącznie na utrzymaniu moim i współmałżonka (liczbę członków rodziny należy podać łącznie z wnioskodawcą).

Jednocześnie informuję, iż:

1) prawo do dodatku przysługuje wyłącznie mnie, ponieważ mój współmałżonek nie jest nauczycielem*,

2) oboje jesteśmy nauczycielami zatrudnionymi w ........................................ (podać nazwę i adres szkoły) i mój współmałżonek nie będzie pobierał dodatku mieszkaniowego*,

3) mój współmałżonek jest nauczycielem w ........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

( nazwa i adres placówki)

i nie będzie korzystał z prawa do dodatku mieszkaniowego w swoim miejscu zatrudnienia*.

Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczamy, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis nauczyciela wnioskodawcy

..........................................................

Podpis współmałżonka nauczyciela

.............................................................

Akceptacja Dyrektora/Organu prowadzącego

.......................................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków (...)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

STAROSTY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela: .........................................................................................

2. Miejsce zatrudnienia: ....................................................................................................

3. Staż pracy: ......................................................................................................................

4. Konkretne osiągnięcia, dotyczące roku szkolnego za który jest przyznawana nagroda (zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie):

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. Ostatnio przyznana nagroda:

................................................................................................................................................................................

6. Opinia rady pedagogicznej

................................................................................................................................................................................

...................................................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis dyrektora szkoły)

Decyzja Starosty Powiatu Wieruszowskiego:

………………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………............

Wieruszów, dnia …………………….

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »