| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Biała

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. l pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2718, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w zakresie podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Świadczenia przedszkola publicznego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie miejsca zabaw i wypoczynku dziecka,

2) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw,

3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

4) gry i zabawy dostosowane do wieku dziecka,

5) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci

§ 2. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § l ust. 2 w wysokości 0,70 zł.

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. l oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § l ust. 2.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. l nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § l ust. 2.

2. Szczegółowy zakres odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w § 1ust.2 określa umowa między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Biała z dnia 9 października 2004r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Biała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Biała


Zbigniew Krej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »