| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Drużbice

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Punkty Przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach oraz w Szkole Podstawowej w Wadlewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113) w związku z art. 5 c pkt. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz 2011 r. Nr 106,poz. 622) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Punkty Przedszkolne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach, oraz w Szkole Podstawowej w Wadlewie w zakresie realizacji programu przedszkolnego (nauczanie, wychowanie i opieka) uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia udzielane przez Punkty Przedszkolne prowadzone przez Gminę Drużbice w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1 obejmującą koszty zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych tj. w szczególności:

1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

3) zajęć rozwijających plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

5) zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 0,1 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za dany rok, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym ponad czas określony w §1 oraz liczby dni pobytu dziecka Punkcie Przedszkolnym.

4. Opłata o której mowa w § 2 ust. 2, ulega obniżeniu dla rodzica samotnie wychowującego dziecko o 25 % stawki godzinowej określonej w § 2 ust. 2.

§ 3. 1. Opłata o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku uczęszczania do Punktu Przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci z rodziny, ulega obniżeniu za drugie i kolejne dziecko w Punkcie Przedszkolnym o 50 % stawki godzinowej określonej w § 2 ust. 2.

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 jest obowiązkowa i wnosi się ją do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie pobiera się opłaty za świadczenia wymienione w § 2 ust. 1 za każdy dzień nieobecności dziecka, o ile o nieobecności dziecka jego rodzice lub (opiekunowie prawni) skutecznie zawiadomią Punkt Przedszkolny najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu; w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnych zawiadomienie może nastąpić później.

4. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Wójt może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z całości lub części opłat, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych przez Punkty Przedszkolne prowadzone przez Gminę Drużbice usług oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Punktem Przedszkolnym, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. 1. Opłata o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki, realizowanych na wniosek rodziców.

2. Koszty wyżywienia dziecka obejmują skalkulowane koszty zakupów surowców zużytych do przyrządzania posiłków, ustalane przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała XXIV/169/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 lutego 2009 r., w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Drużbicach, zmieniona uchwałą nr XXV/179/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 9 marca 2009 r.;

2) uchwała nr XXXV/237/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wadlewie im. Mikołaja Arciszewskiego.


§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice


Jacek Walczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »