| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/80/11 Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 5 września 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

Na podstawie art. 164 ust. 5a i ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96 poz. 620, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159) i art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§1.1.Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Poddębice pomoc finansową w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2.Burmistrz Poddębic podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poddębice oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poddębicach

3.Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną.

§2.1.Wniosek, o którym mowa w §1 ust. 2 należy składać w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w terminie do dnia 15 października, na każdy kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego wnioski można składać w terminie umożliwiającym wykorzystanie dotacji do końca roku budżetowego.

2.Wniosek, o którym mowa w §1 ust. 3 powinien zawierać:

1)dane dotyczące wnioskodawcy, zakres działania podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu, dane osoby bądź osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

2)szczegółowy opis zadania;

3)termin i miejsce realizacji zadania;

4)kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Poddębice.

3.Do wniosku należy dołączyć:

1)aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy (wpis do katastru wodnego);

2)oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4.Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji wyjaśniających.

5.W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia wad bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie nie jest rozpatrywany.

6.Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację na realizację zadania określonego w §1 ust.3 uwzględnia się ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną.

7.Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Poddębic.

§3.Przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji następuje w drodze zawarcia pisemnej umowy.

§4.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1)protokołów odbioru;

2)sprawozdania z realizacji robót wykonanych przy udziale dotacji z budżetu Gminy Poddębice;

3)faktur stwierdzających poniesione koszty.

§5.1.Burmistrz Poddębic bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono pomocy finansowej.

2.Otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza Poddębic, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli.

3.Zakres kontroli obejmuje:

1)wykonanie zadania zgodnie z umową;

2)udokumentowanie realizowanego zadania;

3)przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice.

4.Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5.Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Burmistrz Poddębic ma prawo do:

1)wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2)wstrzymania przekazania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6.1.Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2.Rozliczenie wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale, Burmistrz Poddębic przedstawia Radzie Miejskiej w Poddębicach w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Poddębice.

3.Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§8.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »