| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005r. - dla części osiedla Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), w związku z Uchwałą Nr LVIII/455/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r.- dla części osiedla Okrzei, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, zgodnie z uchwałą nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa o powierzchni ok. 5,2 ha dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 30.08.2005 r. Nr 270, poz. 2655).

2. Zmiana planu obejmować będzie tereny:

1) jednostek urbanistycznych oznaczonych symbolami: D 16 US (zp, ks, u, e), D 17US(zp), D 32KX, fragmentu jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem D 35 ZP(kX) i fragmentu dróg oznaczonych symbolami: 1KDZ i 2KDG, według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu miejscowego będący przedmiotem niniejszej uchwały;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną miejscowego planu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem miejscowym w granicach przedstawionych na rysunku planu;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której mogą być umieszczone elementy elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania w stronę najbliższych linii rozgraniczających; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków;

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które określa wiodącą funkcję użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia bądź obsługuje przeznaczenie podstawowe;

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym w planie, gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć alternatywnie: a) więcej niż 30% pow. użytkowej obiektów lub ich części o przeznaczeniu podstawowym na terenie jednej działki lub nieruchomości, b) więcej niż 30% powierzchni terenu o przeznaczeniu podstawowym;

10) budynku towarzyszącym - należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garażowe, magazynowe, itp. towarzyszące budynkowi głównemu;

11) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawisko utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: wibracje, hałas, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, itp.; w zakresie dopuszczalnych norm obowiązuje odniesienie się do przepisów szczególnych;

12) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości o uciążliwości nieprzekraczającej granic danej działki lub terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie dopuszczalnych norm;

13) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć elementy układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi oraz uzbrojenie techniczne wraz z urządzeniami technicznymi;

14) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich budynków zlokalizowanych i przewidzianych do lokalizacji na danej działce lub nieruchomości, do powierzchni działki budowlanej;

15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział terenu biologicznie czynnego, zdefiniowanego w przepisach odrębnych, określonego w odniesieniu do powierzchni działki lub nieruchomości;

16) adaptacji nieograniczonej - należy przez to rozumieć zachowanie budynków z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, dobudowy, remontu, pod warunkiem zachowania standardów zabudowy, ustalonych na danym terenie oraz z prawem do zmiany sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem zachowania ustalonego na danym terenie przeznaczenia i warunków zabudowy;

17) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe o powierzchni reklamy powyżej 2m2, umieszczane na obiektach budowlanych, ogrodzeniach oraz wolnostojące trwale związane z gruntem;

18) terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć naziemne budowle nie stanowiące budynków w rozumieniu przepisów odrębnych, służące uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, takie jak: urządzone boiska do gier, gimnastyki lekkoatletycznej, trasy biegowe, korty tenisowe, itp.;

19) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymane zespoły drzew i krzewów oraz zieleni niskiej skomponowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym;

20) maksymalnej wysokości budynku - należy przez to rozumieć: w przypadku dachów spadzistych - maksymalną wysokość do kalenicy, w przypadku dachów innych - maksymalną wysokość - do najwyższego punktu dachu.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego jest:

1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno - przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego stanu zainwestowania, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz minimalizacji konfliktów wynikających ze zmian w tej strukturze, dla których jako podstawę przyjęto ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój;

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy;

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej poprzez określenie terenów dla inwestycji celu publicznego.

§ 4. Przedmiotem planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym ustalenie przeznaczenia terenów do realizacji celów publicznych;

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez wyodrębnienie terenów o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, które gwarantują współistnienie różnych funkcji;

3) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury;

4) określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzania terenów, w tym również wyznaczenie linii zabudowy, określenie gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

5) ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu poprzez narzucenie zasad korzystania z zasobów środowiska naturalnego i jego ochrony oraz wyodrębnienie terenów tworzących ciąg systemu ekologicznego;

6) zapewnienie dostępu do dróg publicznych poprzez bezpośredni dostęp do tych dróg oraz ustalenie parametrów ulic zapewniająch możliwość pełnego uzbrojenia dla obszaru objętego planem;

7) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań;

8) ustalenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa w skali 1:2 000;

2) załącznik nr 2 - rysunek planu - plansza podstawowa w skali 1:1000;

3) załącznik nr 3 - rysunek planu - infrastruktura techniczna w skali 1:1000;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu planu miejscowego;

5) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole określające przeznaczenie terenu;

5) orientacyjne przebiegi ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

3. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji oznaczone symbolem UP - US- przy określeniu przeznaczenia podstawowego;

2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem US - przy określeniu przeznaczenia podstawowego i (us) przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP przy określeniu przeznaczenia podstawowego i (zp) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

4) tereny usług oznaczone symbolem (u) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

5) tereny parkingów, garaży oznaczone symbolem (ks) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

6) tereny stacji transformatorowo- rozdzielczej oznaczone symbolem (e) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

7) tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KX;

8) tereny dróg oznaczone symbolem KD;

9) tereny, o których mowa w punktach 1 - 8 mogą być wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym, dopuszczalnym na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru

§ 7. Przepisy ogólne obowiązują na terenie całego obszaru planu.

§ 8. Rozszerzenie lub odstępstwa od przepisów ogólnych zawarte są w przepisach szczegółowych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, tereny i obiekty sportu i rekreacji, obiekty z zakresu obsługi turystyki (np. hotele), winny spełniać wymogi w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów, dla których nie ustalono takiej możliwości.

3. Dopuszcza się realizację garaży, parkingów tylko jako towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej.

4. Dopuszcza się możliwość podpiwniczenia budynków wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem 1UP - US (zp, ks, u, e).

5. Na całym terenie objętym planem ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, nie ustala się możliwości przeprowadzania scaleń i podziałów w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania może być podstawą do dokonania podziału nieruchomości.

3. Dla budynków inne niż mieszkalne, podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z przedmiotowego budynku.

4. Podział wtórny nieruchomości możliwy jest w celu regulacji granic sąsiednich nieruchomości lub powiększenia działek sąsiednich.

§ 11. Ustala się ochronę warunków życia i zdrowia ludzi poprzez:

1) na terenach usługowych nakazuje się zamknięcie oddziaływania na środowisko przyrodnicze obiektów usługowych w granicach nieruchomości objętej zainwestowaniem, do której inwestor posiada tytuł prawny z zastosowaniem wszelkich środków technicznych i technologicznych;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem:

a) realizacji inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej,

b) stacji bazowych telefonii komórkowych,

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy bez równoczesnego rozwiązania problemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie dotyczącym odprowadzania ścieków sanitarnych i zaopatrzenia w wodę.

4) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście;

5) obowiązek zapewnienia na własnej nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów stałych;

§ 12. Ustala się zasady ochrony przed hałasem:

1) dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usługowa o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji oznaczonych symbolem 1 UP - US (zp, ks, u, e), dla terenów oznaczonych symbolem 2US (zp) - tereny usług sportu, dla terenów oznaczonych symbolem 3ZP(us) - tereny zieleni publicznej urządzonej z uzupełniającą funkcją usług sportowych - ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

§ 13. Ustala się ochronę istniejących walorów przyrodniczych poprzez:

1) uzupełnianie zagospodarowania zielenią urządzoną wszystkich wolnych fragmentów terenu;

2) zalecenie maksymalnego nasycenia zielenią nowych terenów przeznaczonych do zabudowy;

3) obowiązuje zachowanie przepływu wód melioracyjnych;

4) w ramach zieleni towarzyszącej, ozdobnej należy ograniczać dobór drzew i krzewów dostosowując ich skład do lokalnych warunków środowiskowych;

5) nakaz wprowadzania zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych o zwiększonym natężeniu ruchu, o ile zieleń ta nie będzie stwarzać zagrożenia dla ruchu pojazdów;

6) zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej;

7) pozostałe zasady ochrony zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym ustalenie powierzchni biologicznie czynnych.

§ 14. Ustala się ochronę wód powierzchniowych poprzez:

1) nakaz docelowego wyposażenia terenu w miejskie sieci kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe;

2) zakaz zrzutu zanieczyszczeń do gruntu oraz tworzenia otwartych kanałów ściekowych;

3) nakaz utwardzania parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami;

4) stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla boisk sportowych, chodników, dojazdów.

§ 15. Ustala się ochronę powietrza atmosferycznego poprzez:

1) obowiązuje zakaz stosowania węglowych nośników energii do celów grzewczych;

2) preferowany sposób ogrzewania: z miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) dopuszczenie zastosowania nieuciążliwych dla środowiska odnawialnych źródeł ciepła np. pompy ciepła, kolektory słoneczne.

§ 16. Ustala się ochronę gleb poprzez:

1) ograniczenie urbanizacji przestrzeni zgodnie z zasadami inwestowania określonymi w przepisach szczegółowych.

§ 17. 1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) ustala się podstawowy program wyposażenia obszaru, objętego planem:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną,

b) zaopatrzenie w wodę,

c) odprowadzenie ścieków sanitarnych,

d) odprowadzenie ścieków deszczowych,

e) zaopatrzenie w gaz,

f) zaopatrzenie w ciepło,

g) obsługa w zakresie telekomunikacji;

2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) projektowane sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic, placów;

4) odstępstwa od zasady, o której mowa w punkcie 3, dopuszcza się wtedy, gdy nie ma możliwości technicznej realizacji tego ustalenia;

5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie możliwość realizacji urządzeń technicznych, uzbrojenia - jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;

6) dopuszcza się odtworzenie i modernizację sieci uzbrojenia technicznego wzdłuż istniejących tras;

7) przy budowie nowych sieci uzbrojenia technicznego oraz przebudowie istniejących obowiązuje prowadzenie ich jako sieci podziemne;

8) podłączenia infrastuktury technicznej zarówno do istniejących, jak i projektowanych sieci na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci;

9) dopuszcza się wyposażenie terenów w sieci innych zbiorowych mediów infrastuktury technicznej oraz urządzenia innych mediów infrastruktury technicznej o zasięgu obsługi ograniczonym do poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich;

10) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w celach eksploatacyjnych;

11) ustala sie możliwość wydzielenia działek dla obsługi sieci uzbrojenia technicznego (stacje przepompownie ścieków, stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu) na całym obszarze planu, zgodnie z wymogami technicznymi.

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obszaru, obejmujące ideowe przebiegi sieci infrastruktury technicznej, mogą podlegać korekcie, uściśleniu i szczegółowemu rozwinięciu w projektach budowlanych. Zmiany przebiegu, także wykraczające poza linie rozgraniczające ulic, nie stanowią odstępstwa od ustaleń planu, jeżeli nie naruszają struktury ustalonych planem rozwiązań przestrzennych.

§ 18. Ustalenia dotyczące zasilania w wodę:

1) ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, wg rysunku planu - załącznik nr 3 uchwały;

2) lokalizacja nowych sieci wodociągowych poza jezdniami i skrzyżowaniami; dopuszcza sie odstępstwa od wymienionej zasady w przypadkach uzasadnionych technologicznie;

3) ustala się konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych m. in. poprzez budowę odcinków domykających pierścienie (obwody) sieci zasilających;

4) ustala się zaopatrzenie sieci wodociągowych w hydranty naziemne do celów przeciwpożarowych;

5) ustalenia dotyczące zasilania w wodę wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 19. Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych:

1) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych, wód deszczowych do istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wg rysunku planu - załącznik nr 3 do uchwały;

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

3) na terench usługowych ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni terenów określonych w przepisach odrębnych do gruntu; wody opadowe z w/w terenów przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia w separatorach;

4) dla terenu 3ZP(us) wymagany jest system odprowadzania wód opadowych i roztopowych zabezpieczający przed podtopieniami w okresach intensywnych opadów atmosferycznych;

5) wyklucza się bezpośredni i pośredni zrzut do gruntu wszelkich substancji toksycznych, które mogą wywrzeć szkodliwy wpływ na wodę gruntową lub które mogą utrzymywać się w środowisku i ulegać bioakumulacji;

6) dla terenów wymagających stosowania urządzeń podczyszczających ścieki opadowe lub roztopowe (np. miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe pojazdów), wymagane jest stosowanie nawierzchni uniemożliwiających przenikanie do gruntu oraz umożliwiających zbieranie ścieków;

7) ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych z wyznaczonych planem terenów zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 20. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej;

2) do czasu realizacji układu zbiorowego zaopatrzenia w gaz, dopuszcza się korzystanie z indywidualnych podziemnych zbiorników gazu płynnego;

3) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz dla wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 21. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się docelowe zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) do czasu realizacji sieci i stworzenia warunków podłączenia, dopuszcza się systemy indywidualne oparte na zastosowaniu nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła np. paliwa gazowe, płynne, energię elektryczną;

3) zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe;

4) dopuszcza się zastosowanie nieuciążliwych dla środowiska odnawialnych źródeł ciepła;

5) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło dla wyznaczonych planem terenów, zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 22. Ustalenia dotyczące gospodarki odpadami:

1) obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, technologicznych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospdarki odpadami;

3) gromadzenie i usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności usługowej, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 23. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu kształtować się będzie na poziomie 900kW w szczytowych strefach doby, a energii elektrycznej na poziomie 4 000 000KWh rocznie;

2) zaopatrzenie obszaru w wyżej określone potrzeby elektroenergetyczne - z istniejącej na jego terenie stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV Nr 8 - A037 zasilanej z istniejącej kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV;

3) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV w przypadku, gdy względy techniczne uniemożliwią rozbudowę stacji 15/0.5kV Nr 8 - A037 dla pokrycia docelowego zapotrzebowania obszaru na moc i energię elektryczną; stację należy usytuować jako obiekt wbudowany w zabudowę budynkową terenu oznaczonego symbolem 1 US (zp, ks, u, e) i zasilany nowymi odcinkami kabli ziemnych średniego napięcia 15kV, włączonymi do istniejącej sieci kablowej 15kV zgodnie z rysunkiem planu; nowe linie kablowe 15 kV powinny być układane w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych ciągów komunikacyjnych; w przypadku konieczności budowy nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, należy stację wolnostojącą wnętrzową, dla której należy wydzielić działkę terenu o wymiarach 6m x 5m z możliwością bezpośredniego dojazdu od drogi publicznej;

4) do nowej stacji 15/0,4kV należy zapewnić bezpośredni dostęp operatora miejscowej sieci elektrotechnicznej; rzeczywiste usytuowanie w zabudowie funkcjonalnej terenu nowej stacji 15/0,4kV oraz przeprowadzenie nowych kabli 15kV z przestrzeganiem warunku określonego w niniejszym punkcie oraz w pkt. 3 niniejszych ustaleń nie będzie wymagało zmiany planu;

5) ustalona niniejszym planem rozbudowa sieci elektroenergetycznej powinna być prowadzona w uzgodnieniu z operatorem tej sieci.

§ 24. Ustalenia w zakresie łączności publicznej:

1) ustala się zapewnienie pełnej dostępności do publicznych usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do szerokopasmowego Internetu, poprzez rozbudowę i modernizację miejscowej sieci telekomunikacyjnej realizowaną przez uprawnione podmioty; telekomunikacyjna sieć przewodowa powinna być układana jako kablowa, w obrębie linii rozgraniczających ulic, dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych; w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się prowadzenie kabli maksymalnie blisko poza liniami rozgraniczającymi ulic, dróg i innych ciągów lub w maksymalnym zbliżeniu do granic działek, na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;

2) ustala sie możliwość budowy urządzenia nadawczo - odbiorczego dla lokalnych potrzeb w zakresie mobilnego dostępu internetowego i usług LTE oraz nowoczesnych systemów telewizji i radiofonii cyfrowej, współpracującego z wieżą nadawczo - odbiorczą w rejonie ul. T. Kościuszki w Bełchatowie.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe planu

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 UP-US(zp,u,ks,e) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym - usługi sportu i rekreacji ,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowa nieuciążliwa,

3) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, parkingi, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze, infrastruktura techniczna.

2. Zasady realizacji przeznaczenia:

1) możliwość realizacji :

a) obiektów sportowych,

b) obiektów usługowych o charakterze komercyjnym z zakresu gastronomii, hotelarstwa, ośrodków konferencyjnych,

c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

d) parkingów w tym parkingów podziemnych, dojazdów niewydzielonych służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowo - rekreacyjnych, zatok postojowych, ciągów pieszych,

e) zieleni urządzonej,

f) obiektów małej architektury;

2) zakaz lokalizacji :

a) usług w formie kiosków, obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem,

b) działalności uciążliwej,

c) obiektów produkcyjnych, przetwórczych, składowych, hurtowego handlu zarówno w budynkach, jak i poza nimi,

d) wielkoformatowych nośników reklamowych oraz nośnikow reklamowych nie związanych z prowadzoną działalnością; urządzenia reklamowe, szyldy nie mogą emitować światła pulsującego, przesłaniać otworów okiennych,

e) ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych.

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokalizacji zabudowy:

1) lokalizacja zabudowy zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi linami zabudowy - wg rysunku planu;

2) forma zabudowy - dowolna;

3) wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej do 70 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 1,2, max. 1,6;

5) obowiązek zachowania jednolitej formy zabudowy, w tym materiałów wykończeniowych i kolorystki dla całej działki budowlanej;

6) warunki dla obiektów istniejących:

a) adaptacja nieograniczona istniejącego zainwestowania: hali sportowej, basenu, hotelu, parkingu,

b) dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu - adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy,

c) dla obiektów o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie terenu - rozbudowa jest uwarunkowana dostosowaniem do wymogów niniejszego planu,

d) dla obiektów innych niż przeznaczenie terenu - do czasu dostosowania funkcji, obowiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, modernizacji oraz zwiększania stanu zabudowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się jedynie bieżącą konserwację,

e) adaptacja nieograniczona istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej (wbudowanej w budynku hali sportowej).

4. Zasady realizacji zabudowy:

1) maksymalna wysokość do najwyższego punktu budynku - do 24,0m. (6 kondygnacji nadziemnych);

2) nie wprowadza się ograniczeń wysokościowych dla obiektów wieżowych, masztowych, technologicznych;

3) zasady kształtowania dachów:

a) kształt dachu - płaski,

b) dla hali sportowej - dowolny,

c) dla przykryć dachowych o płaszczyznach prostoliniowych i połaciach widocznych na elewacjach ustala się nachylenie do 40o i przeciwległe połacie o jednakowych nachyleniach (nie dotyczy konstrukcji szedowych).

5. Zasady podziału nieruchomości:

1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 10;

2) podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a) dla wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez zjazdy z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ,

b) kąt położenia granic dzialek 0°lub 90° w stosunku do pasa drogowego,

c) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 80m,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 500m2 ,

e) każda wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej,

f) ograniczenia minimalnej powierzchni działek nie dotyczą dokonywania podziałów w celu powiększenia nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic.

6. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) minimalny udział powierzchni biolgicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20 %;

2) w ramach powierzchni biolgicznie czynnej - maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;

3) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 22.

7. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do istniejącej kanalizacji w przedmiotowym terenie;

3) odprowadzenie wód deszczowych - do istniejącej sieci w przedmiotowym terenie;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejącej stacji transformatorowo - rozdzielczej15/0,4/0,23kV;

5) zaopatrzenie w gaz - projektowaną siecią z istniejącego gazociągu w przedmiotowym terenie;

6) zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu w przedmiotowym terenie;

7) parkingi i garaże dla wszystkich budynków powinny mieścić się na terenie własnej działki;

8) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 1KDZ.

9) w zakresie łączności publicznej obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 24.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2US(zp), ustala się przeznaczenie: tereny usług sportu i rekreacji, a w tym:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury, infrastruktura techniczna.

2. Zasady realizacji przeznaczenia:

1) w zakresie usług sportu i rekreacji dopuszcza się realizację boisk sportowych trawiastych lub o utwardzonej nawierzchni;

2) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, zieleni urządzonej;

3) dojazdów służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowych.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) adaptacja nieograniczona istniejącego boiska sportowego;

2) w ramach zagospodarowania, porządkowania terenów dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, dojazdów służących wyłącznie obsłudze technicznej terenów sportowo - rekreacyjnych;

3) nakaz wyposażenia ciągów pieszych, ścieżek rowerowych w przypadku ich urządzania w niezbędną infrastrukturę techniczną i oświetlenie;

4) zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów budowlanych ,

b) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych z wyłączeniem przenośnych punktów gastronomicznych i kas biletowych,

c) lokalizowania miejsc parkingowych,

d) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

e) umieszczania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością;

5) w zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązuje:

a) uzupełnianie zagospodarowania zielenią urządzoną wszystkich wolnych fragmentów terenu,

b) stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla boisk sportowych, chodników, dojazdów,

c) segregacja i wywóz odpadów zgodnie z obowiązującym systemem utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami,

d) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń wewnątrz terenu;

e) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50%.

4. Zasady podziału nieruchomości:

1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 10.

5. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury:

1) poprzez istniejący zjazd z ulicy 1KDG z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 1KX;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejących i projektowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych 15/0,4,0,23kV; obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 24.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZP(us) ustala się przeznaczenie: tereny zieleni publicznej urządzonej, a w tym:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne - terenowe urządzenia sportowe;

3) przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze, ścieżki rowerowe, infrastruktura techniczna;

4) zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia niż wymienione w pkt. 1, 2, 3.

2. Zasady realizacji przeznaczenia, zagospodarowania terenu:

1) w ramach zagospodarowania terenu ustala się jego porządkowanie z możliwością wprowadzania nowych nasadzeń zieleni oraz małej architektury np. murki, ławki, rzeźby, fontanny, place zabaw, oświetlenie;

2) w zakresie usług sportu i rekreacji ustala się możliwość realizacji terenowych urządzeń sportowych na wolnym powietrzu np. trawiaste boiska sportowe, trasy biegowe, korty tenisowe;

3) od krawędzi istniejącego rowu melioracyjnego (odnoga Rakówki) obowiązuje zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5m;

4) Zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów budowlanych,

b) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych z wyłączeniem przenośnych punktów gastronomicznych i kas biletowych,

c) lokalizowania miejsc parkingowych,

d) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

e) umieszczania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością,

f) w przypadku realizacji terenowych urządzeń sportowych, zakazuje się wykonywania nawierzchni asfaltowych i betonowych.

3. Zasady ochrony środowiska i przyrody

1) obowiązuje zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 50%;

2) segregacja i wywóz odpadów zgodnie z obowiązującym systemem utrzymania porządku i czystości w mieście, w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami.

4. Warunki i zasady dotyczące infrastruktury technicznej:

1) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2, § 17 - 24;

2) obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd z ulicy 1KDG z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 1KX.

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla układu komunikacyjnego

1. Ustala się pełną docelową obsługę komunikacyjną obszaru opracowania poprzez realizację wjazdów (wyjazdów) z istniejącej, przebiegajacej fragmentem w granicach obszaru opracowania ulicy 1 Maja, oznaczonej symbolem 1KDZ.

2. Ustala sie ograniczoną do istniejących zjazdów obsługę komunikacyjną z ulicy Staszica, oznaczonej symbolem 1KDG, przebiegającej we wschodniej części obszaru opracowania.

3. Ustala się następujące parametry docelowe ulic i ciągów pieszych:

1) dla ulicy Staszica oznaczonej symbolem 1KDG:

a) klasa główna - G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda),

b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rys. planu - 40,0m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ul. 1 Maja,

c) szeokość jezdni - 2 x 7,0m.

2) dla ulicy 1 Maja oznaczonej symbolem 1KDZ:

a) klasa zbiorcza - Z 1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu),

b) południowa linia rozgraniczająca ulicy w odległości 10,0m od granicy opracowania z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica, zgodnie z rys.planu (cała planowana szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - 20,0m, z tym że połowa ulicy leży poza jego obszarem),

c) szerokość jezdni - 7,0m.

3) dla ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego symbolem KX - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rys. planu (8,0 - 10,0m).

4. Ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów:

1) w terenach funkcji użyteczności publicznej minimum:

a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50m 2 powierzchni użytkowej,

b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,

c) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,

d) dla obiektów administracji i obsługi finansowej - 7 stanowisk na każde 100m2 powierzchni użytkowej,

e) sale widowiskowe - 30 miejsc na 100 użytkowników (widzów),

f) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej - dwa stanowiska na każdy obiekt, a ponadto jedno stanowisko na każde 100m 2 powierzchni użytkowej,

g) w terenach przeznaczonych pod parkingi, liczbę stanowisk, ich rodzaj i wymiary, zgodnie z zapotrzebowaniem i planem zagospodarowania działki z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 29. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, wprowadza się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowaną uchwaleniem planu:

1) dla terenu, o którym mowa w § 25 - 30%;

2) dla pozostałych terenów - 1%.

§ 30. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.JPG

załacznik graficzny nr 1

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2a.JPG

załacznik graficzny nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2b.JPG

załącznik graficzny nr 2b

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3a.JPG

załącznik graficzny nr 3a

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3b.JPG

załącznik graficzny nr 3b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei

Projekt zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rz. Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony był do publicznego wglądu w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie w terminie od dnia 10 czerwca 2011 r. do dnia 1 lipca 2011 r. z możliwością składania uwag w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. Do przedmiotowego projektu planu w wyniku jego wyłożenia w terminach jak wyżej nie złożono uwag.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie 19 maja 2005 r. - dla części osiedla Okrzei

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej,w tym sprawy: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Do ważniejszych zadań związanych z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu planu należą: - wykupienie nieruchomości do realizacji celów publicznych,- budowa dróg, - urządzenie terenów zieleni ogólnodostępnej, - wybudowanie brakujących odcinków sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Powyższe zadania zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet Miasta i z wykorzystaniem środków zewnętrznych: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - Funduszu Spółek Miejskich, - środków udostępnianych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »