| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887), w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), w związku z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b i art. 7 d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), Rada Miejska w Łodzi


uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Łódzki Ośrodek Geodezji przejmie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Łodzi obsługujących przekazywane zadania.

2. Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji zostanie przekazane dotychczasowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników, o których mowa w ust. 1 oraz pomieszczenia niezbędne do realizacji przejmowanych zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. W uchwale Nr XXVII/573/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie, w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych i powiatowych, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2000 r. jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.

2. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi otrzymuje nazwę Łódzki Ośrodek Geodezji.

3. Ilekroć w dotychczasowych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi jest mowa o Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, należy przez to rozumieć Łódzki Ośrodek Geodezji.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedmiot działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji określa statut nadany odrębną uchwałą".

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXI/1325/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 268, poz. 2067).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XIX/350/2011
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

STATUT ŁÓDZKIEGO OŚRODKA GEODEZJI


I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Łódzki Ośrodek Geodezji jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Łódzki Ośrodek Geodezji może używać skróconej nazwy "ŁOG".

§ 2. 1. Siedzibą Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest Miasto Łódź.

2. Łódzki Ośrodek Geodezji działa na terenie Miasta Łodzi.

§ 3. Nadzór nad działalnością Łódzkiego Ośrodka Geodezji sprawuje Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.


II. Przedmiot i zakres działania

§ 4. Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest:

1) realizacja zadań geodezji, a w szczególności:

a) zakładanie, prowadzenie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości,

d) prowadzenie podziałów nieruchomości oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

e) prowadzenie ewidencji zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,

f) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

2) prowadzenie miejskiego Systemu Informacji o Terenie;

3) prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta;

4) wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno - prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).


III. Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Pracą Łódzkiego Ośrodka Geodezji kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, w szczególności składa oświadczenia woli i zaciąga zobowiązania działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

2. Prezydent Miasta Łodzi nawiązuje z Dyrektorem Łódzkiego Ośrodka Geodezji stosunek pracy na podstawie umowy o pracę oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6. Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

§ 7. Szczegółową organizację Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz zakres działania komórek określa regulamin organizacyjny Łódzkiego Ośrodka Geodezji ustalony przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi.


IV. Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Łódzki Ośrodek Geodezji prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadzając na rachunek budżetu Miasta.

2. Podstawą gospodarki finansowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

3. Łódzki Ośrodek Geodezji może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza budżetu Miasta, przedstawiając w tym celu stosowne projekty.

4. Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu.

5. Łódzki Ośrodek Geodezji prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Łódzki Ośrodek Geodezji posiada własny rachunek bankowy.

7. Łódzki Ośrodek Geodezji zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

§ 9. Podziału, połączenia bądź likwidacji Łódzkiego Ośrodka Geodezji dokonuje Rada Miejska w Łodzi w drodze uchwały.

§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »