| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 146, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011 r. zakład budżetowy Gminy Bełchatów - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Bełchatów, zwany dalej Zakładem.

§ 2. Majątek nieruchomy znajdujący się w trwałym użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy Bełchatów i będzie sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Bełchatów, utworzonej w celu przejęcia zadań i majątku zarządzanego dotychczas przez dyrektora Zakładu.

§ 3. Majątek ruchomy Zakładu zostanie przekazany Wójtowi Gminy Bełchatów, który zadecyduje o przeznaczeniu poszczególnych składników majątku. Przekazanie majątku ruchomego nastąpi według stanu ustalonego w wyniku inwentaryzacji dokonanej w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2011 r.

§ 4. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2011 r. Czynności te obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i likwidację rachunku bankowego Zakładu, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Gminy Bełchatów, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 2 i 3.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Bełchatów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »