| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Słupia

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia, Bonarów i Krosnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 15 ust. 2, art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 871, Nr 153, poz. 901), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz.871 ) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIV/148/10 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2010 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Bonarów oraz Krosnowa, Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/148/10 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2010 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Bonarów oraz Krosnowa, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia, Krosnowa i Bonarów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/117/09 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2009 roku.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, dla fragmentów wsi: Słupia, Krosnowa, Bonarów, zwany dalej planem.

2. Granice obszarów objętych planem określają rysunki planu od nr 1 do nr 4 w skali 1 : 1000.

§ 3. 1. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunki planu w skali 1:1000 będące załącznikami kolejno od nr 1 do nr 4;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 5;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 6.

2. Na rysunkach planu obowiązują:

1) linie rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są jednocześnie granicą obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia lub tylko symbolem przeznaczenia;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) strefa ochrony stanowiska archeologicznego;

6) elementy zagospodarowania terenów zwymiarowane i określone w metrach.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu mają charakter informacyjny.

§ 4. Planem ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

§ 5. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) obszarze (obszarach) planu - należy rozumieć nieruchomości lub ich części objęte niniejszym planem w granicach obszaru planu przedstawionych na rysunkach planu;

2) granice obszaru planu - należy przez to rozumieć te linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są jednocześnie granicą obszarów objętych planem przedstawione na rysunkach planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, które zostały oznaczone w uchwale i na rysunkach planu symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia lub tylko symbolem przeznaczenia;

4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem dla danego terenu, rodzaj zabudowy, formy zagospodarowania oraz zespół uprawnień i działań możliwych do realizacji w terenie, które zostały opisane w uchwale i oznaczone na rysunkach planu symbolem literowym;

5) liniach rozgraniczających (linii rozgraniczającej) - należy rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są jednocześnie granicą obszarów objętych planem i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przedstawione na rysunkach planu;

6) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć dopuszczoną możliwość zachowania, realizacji w danym terenie obiektów budowlanych i innych form zagospodarowania, które wykraczają poza ustalone przeznaczeniem dla danego terenu, a które zostały określone w zasadach i warunkach zagospodarowania dla danego terenu;

7) działce budowlanej - należy przez to rozumieć interpretację zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną na rysunkach planu, w której może być umieszczona ściana budynku lub jej część bez przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej z drogą, z wyłączeniem takich elementów architektonicznych jak: balkon, okap dachu, schody, zadaszenia wejścia, które mogą wykraczać poza tą linię do 1,3 m;

9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;

10) zachowaniu zabudowy zagrodowej - należy przez to rozumieć możliwość utrzymania istniejącej zabudowy zagrodowej (pojęcie zabudowy zagrodowej należy interpretować wg. przepisów odrębnych) z dopuszczeniem wykonywania na istniejących w jej ramach obiektach budowlanych: remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy jak również rozbiórki, jeżeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią o ograniczeniach w wykonywaniu niektórych robót budowlanych;

11) stanie istniejącym - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia planu;

12) emisji - należy rozumieć interpretację wg. przepisów prawo ochrony środowiska.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Niniejszym planem przyjmuje się przeznaczenie terenów według poniższej interpretacji:

1) teren drogi publicznej - dojazdowej oznaczony symbolem przeznaczenia KD-D - to teren drogi klasy dojazdowa lub jej fragment, na którym mogą być remontowane, przebudowane, budowane wszystkie lub niektóre elementy drogi klasy dojazdowa, służące komunikacji publicznej w tym również obsłudze komunikacyjnej obszarów planu;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony symbolem przeznaczenia MNu - to teren na którym realizowane są działania obejmujące budowę nowych, zachowanie istniejących z możliwością rozbudowy, remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy, ewentualnie rozbiórki (jeżeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią o ograniczeniach w wykonywaniu niektórych robót budowlanych): budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków usługowych z zakresu użyteczności publicznej (z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 200,0 m2, warsztatów samochodowych i stacji paliw płynnych) oraz obiektów usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania dojściami i dojazdami, powierzchnią biologicznie czynną, budynkami o pomieszczeniach technicznych, budynkami gospodarczymi, garażami, miejscami parkingowymi dla samochodów, infrastrukturą techniczną.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 7. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunkach planu należy identyfikować w oparciu o wszystkie lub poszczególne poniższe ustalenia:

1) zwymiarowanie podane w metrach na rysunkach planu w stosunku do elementów treści mapy;

2) istniejące granice własności stanowiące treść mapy - jako linie pokrywające się z tymi granicami;

§ 8. W pasie terenu zawartym pomiędzy określonymi planem - nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych budynków, dopuszcza się budowę miejsc parkingowych dla samochodów oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 9. Usytuowanie budynków w stosunku do dróg obowiązuje według nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunkach planu - ustalenie usytuowania budynków w stosunku do dróg nie dotyczy budynkowych stacji transformatorowych.

§ 10. Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,8 m n.p.t. oraz ogrodzeń o powierzchni wypełnienia przęsła powyżej 95%.

§ 11. 1. Dachy budynków mieszkalnych i usługowych, wielospadowe lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 50 do 450 .

2. Dachy pozostałych budynków wielospadowe lub dwuspadowe z możliwością realizacji jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych do 400 .

§ 12. 1. Wysokość budynków mieszkalnych do 11,0 m w najwyżej położonym punkcie przekrycia, a budynków usługowych do 8,0 m w najwyższej położonym punkcie przekrycia.

2. Wysokość pozostałych budynków do 6,0 m w najwyżej położonym punkcie przekrycia, jeżeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

§ 13. Na obszarach planu ustala się następujące sposoby i warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i sposobu użytkowania terenów kończy się, gdy dany teren zostaje zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem na podstawie prawomocnych decyzji;

2) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, niezbędnych do dotychczasowego sposobu użytkowania terenów lub ich fragmentów;

§ 14. Dopuszcza się realizację reklam na elewacjach budynków, pod warunkiem, że będą przylegały do ściany i nie będą stanowiły więcej niż 10% powierzchni całkowitej ściany budynku, na której będą umieszczone.

§ 15. W obszarach planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 16. Ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód i gleb przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń dopuszczonych w ramach przeznaczenia terenów.

§ 17. Wyodrębnione w planie tereny o symbolu przeznaczenia MNu zalicza się do rodzajów terenów o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach z zakresu ochrony środowiska jako "tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej".

§ 18. Realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych w strefie ochrony stanowiska archeologicznego wymaga sprawowania nadzoru archeologicznego.

§ 19. Ustala się, iż wszelkie ponadnormatywne oddziaływania w zakresie emisji wynikające z prowadzonej w obiektach usługowych działalności, winno zamykać się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 20. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których prowadzona byłaby działalność usługowa, zaliczana do przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 21. Realizacja obiektów budowlanych w stosunku do istniejących podziemnych i napowietrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tych linii, ustalonych przepisami odrębnymi, Polską Normą i niniejszym planem.

Rozdział 4.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas ziemnych, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 22. W obszarach planu nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas ziemnych, w związku z czym nie określa się ich granic i sposobów ich zagospodarowania.

§ 23. W obszarach planu, nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich zagospodarowaniu.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym oraz zasady podziału nieruchomości.

§ 24. Nie wyznacza się obszaru wymagającego obowiązkowo scalenia i podziału nieruchomości.

§ 25. Podział nieruchomości, wymaga zachowania wartości użytkowych powstałych po podziale części, zgodnych z przeznaczeniem oraz zasadami i warunkami zagospodarowania określonymi niniejszym planem.

§ 26. Podział nieruchomości wymaga zapewnienia dostępności komunikacyjnej powstałych po podziale części z: dróg publicznych objętych niniejszym planem, dróg publicznych i wewnętrznych nie objętych granicami planu, a przylegających do obszarów, dojazdów lub dostęp do dróg publicznych według obowiązujących przepisów, nie dotyczy działek gruntu, które zostały wydzielone dla powiększenia działek sąsiednich lub regulacji granic między nieruchomościami lub ich częściami, które już posiadają dostępność do dróg publicznych.

§ 27. Dla nowo wydzielanych działek budowlanych w terenach o symbolu przeznaczenia MNu obowiązuje:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 600,0 m2 ,

2) szerokość frontu działki budowlanej minimum 19,0 m,

3) dopuszcza się wydzielenie mniejszej szerokości frontu działki niż określona w pkt 2, w przypadku gdy front tej działki wyznaczają istniejące przed podziałem linie graniczne działki podlegającej podziałowi,

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego obsługującego działkę określa się na 900 z tolerancją do ± 20%.

§ 28. Dopuszcza się powstawanie nowych działek gruntu nie spełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, wydzielanych w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości /działek, lub regulacji granic między nieruchomościami /działkami.

§ 29. Fragment działki wydzielony w jej ramach pod dojazd oraz wydzielenie dojazdu do nieruchomości pozostającej po wydzieleniu działki lub działek wymaga zapewnienia szerokości minimum 5,0 m.

§ 30. Przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod drogi lub dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzyżowania o długości boków równoległych do osi jezdni minimum 5m.

§ 31. Połączenie i ewentualnie nowy podział nieruchomości gruntowych lub działek gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 32. Ustala się następujący system komunikacyjny obsługujący tereny planu:

1) drogi publiczne objęte planem;

2) drogi publiczne i wewnętrzne nie objęte planem a przylegające do obszarów planu;

3) dojścia oraz dostępność do dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 33. Powiązania systemu komunikacyjnego z układem komunikacyjnym zewnętrznym stanowią drogi publiczne klasy dojazdowa objęte planem i drogi publiczne przylegające do obszarów planu, które posiadają swoją kontynuację na terenach poza obszarami planu i nawiązują do innych dróg publicznych.

§ 34. Dla terenów zabudowy obowiązują następujące minimalne wskaźniki wyposażenia w miejsca parkingowe, które powinny być zabezpieczone w granicach działki budowlanej w tym w garażach:

1) dla obiektów handlowych - jedno miejsce na każde rozpoczęte 80 m2 powierzchni sprzedaży,

2) dla obiektów gastronomi - jedno miejsce na każde cztery miejsca konsumpcyjne;

3) dla obiektów z miejscami noclegowymi - jedno miejsce na każdy pokój z miejscami noclegowymi;

4) dla pozostałych obiektów usługowych - jedno miejsce na każde 500,0 m2 powierzchni użytkowej;

5) dla wszystkich obiektów usługowych, poza miejscami wymaganymi w pkt od 1 do 4, ponadto - jedno miejsce na każde rozpoczęte 5 stanowisko pracy;

6) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - jedno miejsce na jedno mieszkanie.

§ 35. 1. Ustala się, że istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pozostawia się w istniejących lokalizacjach z dopuszczeniem ich remontu, przebudowy, skablowania, zmiany lokalizacji w sytuacji zapotrzebowania czy kolizji z elementami przy zagospodarowaniu terenów zgodnie z przeznaczeniem lub ewentualnej ich rozbiórki oraz zakłada się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym infrastruktury telekomunikacyjnej z możliwą lokalizacją określoną w ust. 2 i ust.3.

2. Podstawowymi terenami lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej będą pasy drogowe dróg pod warunkiem zachowania funkcjonalności dróg zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowania wymagań przepisów odrębnych.

3. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym infrastruktury telekomunikacyjnej we wszystkich wyznaczonych terenach planu, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu, możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem, warunkami i zasadami określonymi planem i przepisami odrębnymi.

4. Ustala się, zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej terenów zabudowy:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, dopuszcza się do czasu realizacji wodociągu z ujęcia własnego przy zachowaniu przepisów odrębnych;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast do czasu wybudowania tej sieci do szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe usytuowanych w obrębie działki i wywóz na zlewnię oczyszczalni ścieków lub do grupowych czy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych w tym ochrony warunków gruntowo-wodnych;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych;

5) usuwanie odpadów komunalnych w oparciu o urządzenia służące do gromadzenia odpadów, z uwzględnieniem segregacji i selektywnej zbiórki odpadów, w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

6) zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o indywidualne źródła ciepła z preferencjami dla stosowania nowoczesnych, energo i materiałooszczędnych systemów grzewczych.

Rozdział 7.
Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów.

§ 36. 1. W obszarze planu we wsi Słupia, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania, określone na rysunku planu nr 1.

2. Ustala się teren o symbolu KD-D dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - dojazdowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) teren pod poszerzenie skrzyżowania drogi gminnej nr 115401 E z drogą wewnętrzną,

b) pas poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się teren o symbolu MNu dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

c) istniejący budynek usytuowany pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą z drogą publiczną może być remontowany, przebudowany, nadbudowany a jego rozbudowa przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, budynek ten może podlegać rozbiórce, natomiast nie może być odbudowany,

d) usługi mogą być realizowane w gabarycie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że powierzchnia usługowa nie będzie przekraczała 50% powierzchni użytkowej budynku,

e) budynki usługowe mogą być realizowane jako odrębne budynki wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkaniowej,

f) na istniejących działkach o szerokości mniejszej i równej 17,0 m, dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

g) dopuszcza się zachowanie zabudowy zagrodowej, z zastrzeżeniem lit. c oraz dopuszcza się możliwość uzupełnienia tej zabudowy o nowe obiekty budowlane z zakazem realizacji budynków inwentarskich o wielkości powyżej 3 DJP lub przekształcenie zabudowy zagrodowej w funkcje zgodnie z przeznaczeniem,

h) wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich, związanych z zabudową zagrodową do 9,0 m w najwyżej położonym punkcie przekrycia.

§ 37. 1. W obszarze planu we wsi Krosnowa, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania.

2. Ustala się teren o symbolu 1 MNu, określony na rysunku planu nr 2, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) na istniejących działkach o szerokości mniejszej i równej 17,0 m, dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

d) fragment obszaru objęty jest strefą ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 18,

e) usługi mogą być realizowane w gabarycie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że powierzchnia usługowa nie będzie przekraczała 50% powierzchni użytkowej budynku,

f) budynki usługowe mogą być realizowane jako odrębne budynki wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkaniowej,

g) w terenie nie dopuszcza się realizacji w budynkach kondygnacji podziemnej,

h) realizacja obiektów budowlanych związanych z wykonywaniem robót ziemnych w granicach obszaru zmeliorowanego winna zapewniać zachowanie funkcjonalności i ciągłości urządzeń melioracyjnych, a w sytuacji kolizji z projektowaną zabudową i formą zagospodarowania dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych przy obowiązku zachowania sprawności systemu melioracyjnego (nawadniająco - odwadniającego) dla danego terenu i rejonu zgodnie z wymogami branżowymi oraz należy zgłosić o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych powierzchni zajętej pod zabudowę.

3. Ustala się teren o symbolu 2 MNu, określony na rysunku planu nr 3, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) na istniejących działkach o szerokości mniejszej i równej 17,0 m, dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

d) fragment obszaru objęty jest strefą ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 18,

e) usługi mogą być realizowane w gabarycie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że powierzchnia usługowa nie będzie przekraczała 50% powierzchni użytkowej budynku,

f) budynki usługowe mogą być realizowane jako odrębne budynki wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkaniowej,

g) w terenie nie dopuszcza się realizacji w budynkach kondygnacji podziemnej,

h) realizacja obiektów budowlanych związanych z wykonywaniem robót ziemnych w granicach obszaru zmeliorowanego winna zapewniać zachowanie funkcjonalności i ciągłości urządzeń melioracyjnych, a w sytuacji kolizji z projektowaną zabudową i formą zagospodarowania dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych przy obowiązku zachowania sprawności systemu melioracyjnego (nawadniająco - odwadniającego) dla danego terenu i rejonu zgodnie z wymogami branżowymi oraz należy zgłosić o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych powierzchni zajętej pod zabudowę.

§ 38. 1. W obszarze planu we wsi Bonarów, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania, określone na rysunku planu nr 4.

2. Ustala się teren o symbolu 1KD-D, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - dojazdowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się przebudowę elementów drogi w istniejących granicach własności,

c) jezdnia o szerokości minimum 4,5 m.

3. Ustala się teren o symbolu 2 KD-D dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - dojazdowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) teren pod poszerzenie drogi klasy dojazdowa,

b) pas poszerzenia o szerokości 2,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala się teren o symbolu 3 MNu dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

c) usługi mogą być realizowane w gabarycie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że powierzchnia usługowa nie będzie przekraczała 50% powierzchni użytkowej budynku,

d) budynki usługowe mogą być realizowane jako odrębne budynki wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkaniowej,

e) dopuszcza się zachowanie zabudowy zagrodowej oraz możliwość uzupełnienia tej zabudowy o nowe obiekty budowlane z zakazem realizacji budynków inwentarskich o wielkości powyżej 3 DJP lub przekształcenie zabudowy zagrodowej w funkcje zgodnie z przeznaczeniem,

f) wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich, związanych z zabudową zagrodową do 10,0 m w najwyżej położonym punkcie przekrycia.

5. Ustala się teren o symbolu 4 MNu, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

c) dopuszcza się sytuowanie budynków innych niż mieszkalne i usługowe, bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką oraz wszystkich budynków w odległości 1,5 m od tej granicy - dotyczy granicy z sąsiednią działką przeciwległej do linii rozgraniczającej z drogą o symbolu 1 KD-D,

d) usługi mogą być realizowane w gabarycie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że powierzchnia usługowa nie będzie przekraczała 50% powierzchni użytkowej budynku,

e) budynki usługowe mogą być realizowane jako odrębne budynki wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkaniowej.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 39. Tracą moc uchwały: Nr XXXIV/166/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Bonarów, gmina Słupia, Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Słupia, gmina Słupia, Nr XXXIV/161/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Krosnowa, gmina Słupia w zakresie obszarów objętych niniejszym planem.

§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupia.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Dziuda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.
Zalacznik4.jpg


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Bonarów i Krosnowa

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Bonarów i Krosnowa ponieważ w okresie wyłożenia w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą do publicznego wglądu w okresie od 2011.06.17 do 2011.07.11 oraz w terminie do dnia 2011.07.27 nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia, Bonarów i Krosnowa, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie, które obciążają budżet gminy będą zadania związane z wykupem nieruchomości pod przebudowę dróg. Plan dla drogi gminnej o nr 121153E (symbol w projekcie planu -1.1 KD - D) we wsi Bonarów zakłada szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m. Obecnie droga ta posiada szerokość 6,0 m. Poszerzenia o pas szerokości 2,0 m, wymaga również droga we wsi Bonarów, która przylega do obszaru planu, a nie jest objęta planem. Zajęcia nieruchomości pod trójkąt widoczności wymaga droga o symbolu KD-D we wsi Słupia. Tak więc wymagany będzie wykup fragmentów trzech działek. Powierzchnia wykupu wynosi około 1630,0 m2. Koszty wynikające z uchwalenia planu, które gmina poniesie w bliższym lub dalszym okresie czasu i które są możliwe do oszacowania to koszty nabycia gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych. Nakłady te będą się kształtować w granicach od 3378,0 zł do 4632,0 zł.

Kwota ta obejmuje cenę gruntu oraz wydatki na czynności formalno-prawne prowadzące do przeniesienia własności na rzecz gminy. Koszty takie najczęściej powstają w momencie dokonania podziału nieruchomości objętej planem na działki budowlane i inicjatorem jest właściciel nieruchomości. Gmina będzie inicjatorem wykupu tylko wówczas gdy podejmie decyzje o przebudowie tych dróg z ich poszerzeniem. Uchwalenie planu nie rodzi obowiązku przebudowy dróg, a więc natychmiastowego wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego. Podobnie, uchwalenie planu nie pociąga za sobą obowiązku rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej dla obsługi terenów wyznaczonych planem.

Obszary planu przewidziane do zabudowy budynkami mieszkalnymi i usługowymi przylegają do sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, elektroenergetycznej) umożliwiających wyposażenie działek w te media infrastruktury technicznej. Ustalenia dotyczące odprowadzenia ścieków sanitarnych przewidują ich odprowadzanie do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i wywóz na zlewnie oczyszczalni ścieków lub w oparciu o własne czy grupowe oczyszczalnie ścieków, natomiast docelowo przewidziane jest odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia planu mogą więc być realizowane bez konieczności natychmiastowego angażowania środków finansowych gminy w budowę infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Z zakresu innych mediów infrastruktury technicznej, inwestycje będą realizowane przez zarządców sieci na zasadzie ekonomicznej opłacalności, nie obciążając budżetu gminy.

Za podstawę przyjęcia do realizacji w/w zadań, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy budżetów na kolejne lata.

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej i modernizacji dróg, które są w gestii gminy, odbywać się będzie przy pełnym lub częściowym udziale środków budżetowych gminy.

Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalane będzie według kryteriów i zasad celowości i oszczędności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Wydatki będą dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowanie i dokonywanie wydatków na realizację każdego kolejnego etapu programu wieloletniego poprzedzane będzie analizą i oceną efektów uzyskanych w etapach poprzednich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »