| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Słupia

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ; 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 ), art. 15 ust. 2, art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 871, Nr 153, poz. 901), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz.871 ) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIX/125/09 Rady Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi: Bonarów, Gzów, Krosnowa, Modła, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Słupia, Winna Góra, Wólka Nazdroje, Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/117/09 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2009 roku.

§ 2. W poniżej wymienionych uchwałach Rady Gminy w Słupi wprowadza się następującą zmianę:

1) w uchwale Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Słupia, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 31 października 2006 r. Nr 368 poz. 2863), w rozdz. 2 §12 skreśla się pkt 3;

2) w uchwale Nr XXXIV/160/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Gzów, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 3 listopada 2006 r. Nr 370 poz. 2870), w rozdz. 2 § 9 skreśla się pkt 3;

3) w uchwale Nr XXXIV/159/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Modła, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 6 listopada 2006 r. Nr 374 poz. 2889), w rozdz. 2 § 9 skreśla się pkt 3;

4) w uchwale Nr XXXIV/163/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Podłęcze, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2 listopada 2006 r. Nr 369 poz. 2867), w rozdz. 2 §10 skreśla się pkt 3;

5) w uchwale Nr XXXIV/166/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Bonarów, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2 listopada 2006 r. Nr 369 poz. 2868), w rozdz. 2 §11 skreśla się pkt 3;

6) w uchwale Nr XXXIV/161/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Krosnowa, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 3 listopada 2006 r. Nr 370 poz. 2871), w rozdz. 2 §12 skreśla się pkt 3;

7) w uchwale Nr XXXIV/162/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Nowa Krosnowa, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 3 listopada 2006 r. Nr 371 poz. 2872), w rozdz. 2 § 11 skreśla się pkt 3;

8) w uchwale Nr XXXIV/164/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Winna Góra, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 3 listopada 2006 r. Nr 371 poz. 2873), w rozdz. 2 § 11 skreśla się pkt 3;

9) w uchwale Nr XXXIV/165/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty wsi Wólka Nazdroje, gmina Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 3 listopada 2006 r. Nr 371 poz. 2874), w rozdz. 2 § 10 skreśla się pkt 3;

§ 3. Pozostała treść uchwał wymienionych w § 2 oraz rysunki planu stanowiące załączniki do tych uchwał pozostają bez zmian.

§ 4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcia dotyczące uwag do projektu zmiany planów, zgłoszone w czasie wyłożenia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupia.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Dziuda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje, ponieważ w okresie wyłożenia w/w projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą do publicznego wglądu w okresie od 2011.06.17 do 2011.07.11 oraz w terminie do dnia 2011.07.27 nie wniesiono uwag dotyczących projektu zmiany planów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Intencją niniejszej zmiany jest usunięcie w uchwałach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze, Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje, zapisu zakazującego realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. Uchwalenie zmiany planów nie pociąga za sobą obowiązku budowy ani finansowania infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »