| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieruszów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieruszów oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Wieruszowa.

3. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególności:

1) opis zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulacje kosztów;

4) kwotę wnioskowanej dotacji;

5) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy oraz aktualny statut;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

3) zestawienie zakresu rzeczowo-finansowego planowanych do realizacji robót (kosztorys).

6. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego rozpatrzenia.

7. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Wieruszowa.

8. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych określonych w § 2 ust 3- 5 podlegają odrzuceniu, po uprzednim wyznaczeniu wnioskodawcy przez Burmistrza Wieruszowa 7 dniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

9. Wnioski ocenione jako poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o następujące przesłanki:

1) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych na terenie Gminy Wieruszów oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;

2) możliwości finansowe Gminy Wieruszów;

3) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

10. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Wieruszowa.

11. Burmistrz Wieruszowa zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia (bądź uzupełnienia) wniosku spełniającego wymogi formalne o których mowa w § 2 ust 3- 5.

12. W zawiadomieniu określa się w szczególności:

1) w przypadku odrzucenia wniosku - powody jego odrzucenia;

2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - wysokość proponowanej dotacji oraz termin i warunki podpisania umowy o której mowa w ust. 13.

13. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wieruszów, a spółką wodną.

14. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli wykonania zadania;

6) termin i sposób rozliczenia dotacji;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 3. 1. W celu rozliczenia dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonanego zadania.

2. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

1) oględziny faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

3. Spółka wodna, z która zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi Wieruszowa rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

4. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania.

5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Wieruszów:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji Burmistrz Wieruszowa przedstawia Radzie Miejskiej w Wieruszowie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieruszów.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz Wieruszowa podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za dany rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla spółki wodnej

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy .....................................................................................................

2. Siedziba (adres) wnioskodawcy ......................................................................................

3. Nr decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami .....................................................

wydanej przez ...................................................................................................................

data jej uprawomocnienia się ............................................................................................

4. Data i numer wpisu do katastru wodnego ........................................................................

5. Numer rachunku bankowego ...........................................................................................

6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

(nazwiska i imiona, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)

............................................................................................................................................

7. Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu oraz katastru wodnego:

...........................................................................................................................................

II. Cel zadania ..........................................................................................................................

III. Termin realizacji zadania ....................................................................................................

IV. Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis zadania ................................................

V. Kalkulacja kosztów zadania oraz źródła finansowania zadania:

1. Przewidywany koszt realizacji zadania, zgodnie z kosztorysem .....................................

2. Źródła finansowania zadania:

1) wkład własny wnioskodawcy ..............................................................................................

2) wnioskowana dotacja z budżetu Gminy Wieruszów ..........................................................

3) inne źródła (wymienić jakie) ...............................................................................................

RAZEM .............................................................................................................................

Załączniki:

1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu i decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego;

2) dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

3) kosztorys określający szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót.

Wieruszów, dnia ......................................

...........................................................

Podpis i pieczęć wnioskodawcy

Ocena wniosku i decyzja w sprawie przyznania dotacji (wypełnia organ przyznający dotację).

.............................................................................................................................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie za okres…………………………… z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej ……………………………………………… (nazwa spółki wodnej, adres siedziby) przez Gminę Wieruszów na podstawie umowy dotacji nr ………………, z dnia ………………………………

1. Nazwa spółki wodnej realizującej zadanie oraz opis zadania .........................................

2. Data rozpoczęcia robót ....................................................................................................

3. Data zakończenia i odbioru robót, zgodnie z protokołem odbioru ...................................

4. Uzyskany efekt .................................................................................................................

5. Nazwa wykonawcy robót ..................................................................................................

6. Wartość całkowita zadania ...............................................................................................

7. Kwota przyznanej przez Gminę Wieruszów pomocy finansowej w formie dotacji, zgodnie z umowa dotacji ...........................................................................................................

8. Kwota otrzymanej dotacji .................................................................................................

9. Kwota wykorzystanej dotacji na realizacje zadania określonego w ust. 1 .......................

10. Kwota niewykorzystanej dotacji .....................................................................................

11. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Wieruszowie ......

12. Kwota wkładu finansowego składającego sprawozdanie ...............................................

13. Inne źródła finansowania (wymienić źródła oraz kwoty) ................................................

14. Data przekazania należności wykonawcy robót oraz kwota należności ........................

15. Rozliczenia rzeczowego zadania dokonano zgodnie z kosztorysem określającym szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót złożonym do wniosku o dotację.

16. Dokumenty uzupełniające do rozliczenia:

1) kserokopie faktur i polecenia przelewu należności dla wykonawcy robót;

2) protokół odbioru robót.

Wieruszów, dnia ...........................................

...........................................................

Podpis i pieczęć wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »