| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/262/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów na zadania własne w Departamencie Infrastruktury w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł

w zadaniu pn.: "Środki z tytułu pomocy finansowej".

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków na zadania własne w Departamencie Infrastruktury o kwotę 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XVI/262/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 września 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

2 550 000

2 500 000

ZADANIA WŁASNE

2 550 000

2 500 000

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

2 550 000

2 500 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

260 962

75018

Urzędy marszałkowskie

0

260 962

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

260 962

Razem

0

260 962

w tym:

Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne

0

260 962

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

260 962

Razem

0

260 962

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

2 550 000

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 550 000

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

2 550 000

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 550 000

0

Razem

2 550 000

0

w tym:

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie

2 500 000

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 500 000

0

Razem

2 500 000

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie

50 000

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

0

Razem

50 000

0

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

2 239 038

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

2 239 038

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

2 239 038

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

2 239 038

Razem

0

2 239 038

w tym:

Prace modernizacyjne w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 - dostosowanie sieci logicznej do aktualnych potrzeb

0

944 630

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

944 630

Razem

0

944 630

Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 34

0

1 000 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

1 000 000

Razem

0

1 000 000

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi w zakresie dostosowania do wymogów przepisów bezpieczeństwa ppoż. bhp

0

294 408

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

294 408

Razem

0

294 408

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »