| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobień

Na podstawie art. 35, art. 40 ust.2, pkt. 1, art.41, ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz..U. z 2001 r Nr 142,poz 1591 ze zm: Dz.U.z 2002r..Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806 Nr 153, poz 1271 Dz.U. z 2003r..Nr 80, poz 717,.Nr 162 poz. 1568 Dz.U z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Dz.U.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 Rada Gminy Białaczów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobień uchwala co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Sobień w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/35/90 z dnia 11 grudnia 1990 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Prusek


Załącznik do Uchwały Nr XI/56/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 27 października 2011 r.

Rozdział 1.
Nazwa i teren działalności sołectwa.

§ 1. 1. Sołectwo Sobień zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Białaczów zwaną dalej gminą.

2. Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terenie. Fakt stałego zamieszkiwania ustala się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Sobień.

Rozdział 2.
Zakres działania samorządu sołectwa.

§ 3. 1. Do zadań samorządu sołectwa należy:

1)zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjolno-bytowych;

2)organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac w miejscu zamieszkania a zwłaszcza w zakresie kształtowania dobro-sąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, upowszechniania kultury, utrzymania porządku.

2. Zadania określone w ust. 1 sołectwo realizuje przez:

1)podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji statutowych;

2)opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

4)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

5)współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborami dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

6)współpracę z Wójtem i komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczących sołectwa, a w szczególności zgłoszenie propozycji planów rzeczowych najpóźniej do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, w celu rozpatrzenia ich przez Radę w czasie uchwalenia budżetu i ujęcia ich w budżecie na następny rok budżetowy;

7)ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

3. Samorząd sołectwa w sprawach związanych z jego terenem działania wyraża opinie dotyczące, w szczególności:

1)planu zagospodarowania przestrzennego;

2)przepisów prawa miejscowego;

3)usytuowania przystanków komunikacji publicznej i funkcjonowania tej komunikacji;

4)innych dotyczących bezpośrednio sołectwa.

4. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować uchwały wspólne z tymi sołectwami.

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 4. Organami sołectwa są:

1)Zebrania wiejskie;

2)Sołtys;

§ 5. Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do wyborów sołtysa na kolejną kadencję.

1)Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie;

2)Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa;

3)Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa oraz realizuje własne zadania określone w niniejszym statucie.

§ 6. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych spraw określając zakres ich działania.

§ 7. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1)wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2)powołanie stałych lub doraźnych komisji do określonych spraw i określenie zakresu ich działania;

3)opiniowanie celowości utworzenia, likwidacji lub zmian granic sołectwa;

4)przyjmowanie najpóźniej do dnia 30 września każdego roku projektów planów rzeczowych w celu przedłożenia ich Radzie Gminy do rozpatrzenia przy uchwalaniu budżetu na następny rok;

5)podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem sołectwa, w tym również środkami pieniężnymi o ile takie zostaną wyodrębnione w budżecie gminy;

6)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje organów sołectwa;

7)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady sołeckiej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań z ich działalności;

8)decydowanie w sprawach zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego;

9)uchwalanie sołeckich programów działania, w tym w sprawach dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, kształtowania zasad ich wspołżycia społecznego, organizowanie czynów społecznych, poprawy stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz wychowania dzieci i młodzieży.

2. Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione przez Wójta Gminy projekty uchwał Rady Gminy w sprawach w szczególności:

1)planu zagospodarowania przestrzennego;

2)programów gospodarczych gminy;

3)współdziałania międzygminnego.

§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt w zależności od charakteru i przedmiotu załatwia sprawy wynikające z uchwał i opinii, o których mowa w ust. 1 we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. Wójt informuje zebranie wiejskie o sposobie załatwiania spraw:

1)skierowanym do Sołtysa pismem;

2)osobiście lub w czasie obrad zebrania wiejskiego lub przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.

§ 9. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1)zwoływanie zebrań wiejskich;

2)zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej;

3)reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

4)wykonywanie uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego;

5)uczestniczenie w naradach Sołtysów;

6)wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

7)prowadzenie zarządu, gospodarki, administracji składnikami mienia komunalnego i środkami finansowymi przekazanymi sołectwom przez gminę do korzystania;

8)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa;

9)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności sołectwa w tym:

a) statutu sołectwa;

b) protokołów z zebrań wiejskich;

c) sprawozdań z działalności sołtysa;

d) umów zawieranych przez sołectwo.

2. Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu swoich mieszkańców na forum sesji Rady Gminy lub bezpośrednio do Wójta Gminy.

3. Sołtys winien brać czynny udział w sesjach Rady Gminy.

4. Sołtys przy wykonywaniu swoich zadań wspólpracuje z Radą sołecką.

§ 10. Sołtys używa pieczęci, której formę i treść określa Wójt Gminy. Na budynku, w krótym mieszka Sołtys umieszcza swą tablicę z napisem ,, SOŁTYS" oraz tablicę ogłoszeń urzędowych.

§ 11. W skład Rady sołeckiej wchodzi Sołtys, jako jej przewodniczący oraz dwóch członków rady.

§ 12. Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:

1)współdziałanie z Sołtysem w wykonywaniu jego zadań oraz załatwianiu spraw sołectwa;

2)opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji zebrania wiejskiego;

3)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.

Rozdział 4.
Zasady I Tryb Zwoływania Zebrań Wiejskich oraz Tryb Obrad Zebrania.

§ 13. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1)z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady sołeckiej;

2)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;

3)na wniosek Wójta Gminy.

§ 14. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 15. 1. Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa i w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców o pierwszym i drugim terminie oraz miejscu zebrania wiejskiego i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie winno być podane do wiadomości publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

2. Termin zebrania wiejskiego zwoływanego na wniosek mieszkańców sołectwa lub wniosek Wójta winien być wyznaczony tak aby zebranie odbyło się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

3. Jeżeli zebranie wiejskie nie może się odbyć w wyznaczonym pierwszym terminie z powodu braku 1/5 uprawnionych do wzięcia w nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi jego termin po upływie 1 godziny od pierwszego terminu.

§ 16. Zebranie wiejskie w pierwszym terminie może podejmować uchwały, gdy uczestniczą w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w nim mieszkańców, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 17. 1. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.

2. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

§ 18. Sprawy rozpatrywane przez zebranie wiejskie wymagające szczególnych wiadomości lub kwalifikacji powinny być referowane przez Wójta lub wyznaczonego przez niego pracownika Urzędu Gminy.

§ 19. Porządek obrad zebrania wiejskiego uchwalony jest na wniosek Sołtysa, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych do udziału w zebraniu lub Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy bądź ich upoważnionych przedstawicieli.

§ 20. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 21. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

§ 22. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych przez zebranie.

§ 23. 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół.

2. Protokół zebrania wiejskiego winien zawierać:

1)miejsce i datę zebrania oraz godzinę jego otwarcia i zamknięcia;

2)stwierdzenie prawomocności obrad;

3)porządek obrad uchwalony przez zebranie;

4)przebieg dyskusji oraz zgłoszone wnioski, które nie zostały przyjęte przez zebranie wiejskie z podaniem imion i nazwisk osób, które je złożyły;

5)teksty podjętych uchwał, wniosków i opinii;

6)podpisy Sołtysa ( przewodniczącego zebrania ) i protokolanta.

3. Do protokołu zebrania wiejskiego załącza się listy obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa oraz uchwały, wnioski i opinie, jeśli zostały sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

§ 24. Uchwała sporządzona w formie dokumentu winna zawierać w szczególności:

1)datę podjęcia;

2)numer;

3)tytuł uchwały;

4)postanowienia merytoryczne;

5)określenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;

6)określenie terminu wejścia w życie.

Rozdział 5.
Tryb wyboru lub odwołania

§ 25. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.

2. Kadencja Sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.

§ 26. 1. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 27. 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.

2. Spis wyborców sporządza Wójt Gminy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okreslonych w przepisach art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy ( Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ) stosuje się odpowiednio.

§ 28. 1. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu u Sołtysa sołectwa,

2. Wójt Gminy powiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.

§ 29. 1. Na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje;

2. Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzje w tej sprawie;

3. Decyzje wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamacje a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom;

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 nie przysługują środki odwoławcze.

§ 30. Spis wyborców podlega przekazaniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego najpóźniej w przeddzień wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 31. Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania

§ 32. 1. Wójt lub działający z jego upoważnienia pracownik Urzędu przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.

2. Porządek zebrania wiejskiego przewiduje:

1)sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;

2)wybór komisji skrutacyjnej;

3)sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4)wybór Sołtysa;

5)wybór Rady Sołeckiej;

6)pytania i wolne wnioski.

§ 33. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu w II terminie, w tym samym dniu po upływie 15 minut.

§ 34. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.

4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim.

§ 35. Karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.

§ 36. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;

2)przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3)przeprowadzenie głosowania tajnego;

4)ustalenie wyników głosowania;

5)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6)ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 37. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Białaczów.

§ 38. Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.

§ 39. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności

§ 40. Głosowanie polega na:

1)w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nieskreślonego jednego kandydata,

2)w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - pozostawieniu maksymalnie dwóch nieskreślonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

§ 41. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 42. Nieważne są głosy na kartach:

1)całkowicie przedartych;

2)bez pieczęci Urzędu Gminy Białaczów;

3)na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Sołtysa;

4)na których pozostawiono więcej niż dwa nie skreślone nazwiska kandydatów lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Rady Sołeckiej.

§ 43. W sprawach nienormowanych w niniejszym statucie decyzje podejmuje zebranie wiejskie

§ 44. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §24 do §34.

§ 45. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 mogą złożyć:

1)co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;

2)Rada Sołecka;

3)Wójt.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta

4. Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwołuje Wójt w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

5. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.

7. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego gospodarka finansowa.

§ 46. Sołectwo zarządza mieniem gminnym oraz przekazanym mu przez gminę mieniem komunalnym.

§ 47. W zakrasie zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w § 41 sołectwo:

1)utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

2)załatwia bieżące sprawy związane z użytkowaniem mienia;

3)korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym pobiera dochody z jego mienia.

§ 48. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie własnego rocznego planu rzeczowo-finansowego, w przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych do jego dyspozycji.

§ 49. Dochody sołectwa tworzą:

1)środki finansowe przeznaczone dla sołectwa w budżecie gminy;

2)przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanym mieniem komunalnym;

3)dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;

4)dodatnie saldo środków pieniężnych z poprzedniego roku budżetowego.

§ 50. Środki pieniężne pozostające do dyspozycji sołectwa przeznacza się na:

1)utrzymanie mienia gminnego i mienia komunalnego przekazanego sołectwom;

2)wydatki związane z działalnością organów sołectwa;

3)dofinansowanie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej.

§ 51. Sołtys może zaciągnąć zobowiązania zgodnie z planem rzeczowo-finansowym sołectwa po uzyskaniu kontrasygnaty skarbnika gminy.

§ 52. Sołectwo uprawnione jest do prowadzenia własnego rachunku bankowego.

Rozdział 7.
Nadzór i Kontrola Nad Działalnością Sołectwa

§ 53. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.

§ 54. Nadzór polega w szczególności na:

1)rozpatrywaniu sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa;

2)dokonywaniu oceny stanu sołectwa i jego działalności;

3)dokonaniu lustracji sołectwa.

§ 55. 1. Wójt Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością sołectwa,

2. Wójt kontroluje w szczególności działalność gospodarczą i finansową sołectwa i zapewnia, aby mienie komunalne, którym zarządza sołectwo nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

3. Wójt oraz upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania od sołtysa udzielania niezbędnych informacji dotyczących działalności sołectwa. Mają prawo brać udział w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Rady sołeckiej bez prawa głosowania.

§ 56. Skarbnik gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »