| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Mniszków

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. I. 2001r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806,, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz. 1569, z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128,Nr 181, poz.1337, z2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173poz. 1218,z 2008r.Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010Nr28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 217, poz. 1281/, art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz.620, Nr225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016/, Rada Gminy Mniszków uchwala,co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych oraz na nieruchomościach do 1ha;

2) Powierzchnie pozostałych budynków lub ich części wyłączonych przy przekazaniu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub następców za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem powierzchmi pozostałych budynków lub ich części wyłączonych gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub następców za emeryturę lub rentę zajętych na cele prowadzenia działalności gospodarczej;

3) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

4) Grunty zajęte na cmentarze;

5) Budowle służące mieszkańcom gminy dla celów realizacji gospodarki wodno-ściekowej;

6) Budowle dróg wewnętrznych oraz zajęte pod nie grunty z których może korzystać każdy i stanowiące uzupełnienie sieci dróg publicznych;

7) Budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy dla celów realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

8) Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy dla celów realizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/57/07 z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2007r. Nr 377, poz.3491/.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »