| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masie całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportu służące ochronie przeciwpożarowej oraz wykorzystywane do realizacji gminnych zadań publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/287/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 15.12.2009 r. Nr 368, poz. 3050).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji pojazdu i dopuszczalna masa całkowita
/ w tonach /

Stawka podatku
/w złotych/

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

pojazdy wyprodukowane po 1992 r.

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

441,00

485,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

573,00

618,00

powyżej 9 i poniżej 12

618,00

705,00

pojazdy wyprodukowane do 1992 r. włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

485,00

529,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

618,00

661,00

powyżej 9 i poniżej 12

661,00

750,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

661,00

794,00

13

14

794,00

838,00

14

15

838,00

926,00

15

882,00

1306,34

Trzy osie

12

17

1146,00

1191,00

17

19

1234,00

1279,00

19

21

1323,00

1367,00

21

23

1411,00

1455,00

23

25

1500,00

1644,95

25

1587,00

1644,95

Cztery osie i więcej

12

25

1675,00

1720,00

25

27

1720,00

1764,00

27

29

1764,00

1808,00

29

31

1808,00

2559,60

31

1852,00

2559,60


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dbnia 09.11.2011 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji pojazdu i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach /

Stawka podatku /w złotych/

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane po 1992 r.

od 3,5 i poniżej 12

970,00

1014,00

wyprodukowane do 1992 r. włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1014,00

1059,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1487,00

1059,00

18

25

1487,00

1102,00

25

31

1487,00

1146,00

31

1487,00

2023,00

Trzy osie

12

40

1799,00

1798,00

40

1799,00

2660,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Rok produkcji pojazdu i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane po 1992 r.

od 7 i poniżej 12

397,00

441,00

wyprodukowane do 1992 r. włącznie

od 7 i poniżej 12

618,00

705,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

661,00

705,00

18

25

705,00

750,00

25

750,00

794,00

Dwie osie

12

28

529,00

618,00

28

33

1200,00

887,00

33

38

1200,00

1352,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie

12

38

1234,00

984,00

38

1234,00

1352,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.11.2011 r.

Autobusy

Rok produkcji pojazdu, ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku /w złotych/

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane po 1992 r.

mniej niż 30 miejsc

1059,00

1146,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1323,00

1411,00

wyprodukowane do 1992 r. włącznie

mniej niż 30 miejsc

1146,00

1234,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1411,00

1500,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »