| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 , z 2010 r .Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 , z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117,poz. 679) oraz art.5 ust. 1 i art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226,poz.1475 , z 2011 r Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654) Rada Gminy w Łubnicach uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. OD GRUNTÓW:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,72 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni. - 0,27 zł

2. OD BUDYNKÓW lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,45 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,40 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,50 zł

3. OD BUDOWLI - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonywany będzie w drodze inkasa. Inkasentów i ich wynagrodzenie określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/202/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku Rady Gminy w Łubnicach w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach


Marek Grzesiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »