| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Dąbrowice

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , zm. Dz. U Nr 23 z 2002 r., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 117, poz. 679, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 134, poz. 777/, art.5, art.7 i 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, Dz. U. z 2011 r Nr 102 poz.584, Nr 112, poz.654; Nr 171 poz. 1016 / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłat lokalnych w 2012 r /M.P. Nr 95 z 2011 r. poz. 557/ Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,20 zł

c) pozostałych - od 1m2 powierzchni - 0,07 zł

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,33 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 16,51 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,10 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,33 zł

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni - 5,34 zł

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Rada Gminy zwalnia z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr X/50/07 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Drążkiewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L z 17.12.1992), 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »