| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/81/2011 Rada Gminy Wielgomłyny

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747;z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,poz. 1475 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475 ) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór informacji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się wzór informacji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. § 4. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXII/36/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

2) Uchwała Nr XXII/37/05 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego osób fizycznych i wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3) Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dn.29 sierpnia 1997r- Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r.Nr.8 poz.60 z póź.zm.) podstawa opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolągacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.

*) Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/81/2011
Rada Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 listopada 2011 r.

* Zgodnie z art. 63§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r.Nr.8 poz.60 z póź.zm.) podstawa opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych Pouczenie:Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »