| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy w Czarnożyłach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675,z 2011 r. Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr 149 poz.887,Nr 217 poz.1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ,Nr 96 poz.620,Nr 225 poz.1461,Nr 226 poz.1475,z 2011r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz.654,Nr 171 poz.1016) na wniosek Wójta Gminy, u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Ustala się następujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,70zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,65zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,25zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,56zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,24zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,09 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej -2,48zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,69zł;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/173/2010 Rady Gminy Czarnożyły z dnia12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr V/12/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarnożyły Nr XL/173/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Modrzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »