| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr. 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy w Kiernozi uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej, oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa nr 3 niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, w tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilość miejsc do siedzenia oraz jego wpływ na środowisko stawki podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe przeznaczone do celów ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/186/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kiernozia (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 roku Nr 361 poz. 3307).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojadu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

powyżej 3,50 do 5,50 włącznie

372,43

408,48

powyżej 5,50 do 9 włącznie

624,74

660,77

powyżej 9 i poniżej 12

744,87

780,90

Powyżej 10 lat

powyżej 3,50 do 5,50 włącznie

408,48

444,51

powyżej 5,50 do 9 włącznie

660,77

696,82

powyżej 9 i ponizej 12

780,90

816,95


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowazne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

961,13

1081,28

13

14

1081,28

1201,41

14

15

1201,41

1321,56

15

1321,56

1504,16

trzy osie

12

17

1321,56

1441,70

17

19

1441,70

1561,85

19

21

1564,97

1681,97

21

23

1681,97

1802,11

23

25

1790,51

1922,26

25

1922,26

2042,39

cztery osie i więcej

12

25

1802,11

1922,26

25

27

1922,26

1042,39

27

29

2042,39

2162,54

29

31

2162,54

2891,89

31

2282,69

2891,89


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1201,41

1381,63

powyżej 10 lat

od 3,5 i poniżej 12

1321,56

1501,78


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojadów: ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

961,13

1081,33

18

25

1081,28

1201,99

25

31

1201,41

1321,56

31

1742,04

2267,21

trzy osie i więcej

12

40

1501,78

2102,47

40

2102,47

2903,96


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

744,89

780,90

powyżej 10 lat włącznie

powyżej 3,50 i poniżej 12

780,90

816,95


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa załkowita zespołu pojadów: naczepa - przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

841,00

961,13

18

25

961,13

1081,30

25

1081,28

1201,41

dwie osie

12

28

1141,35

1201,41

28

33

1201,41

1321,56

33

38

1261,49

1561,85

38

1381,63

1774,00

trzy osie

12

38

1321,56

1441,70

38

1441,70

2267,21


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/54/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wysokości stawek rocznych podatku od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilość miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (ilość miejsc do siedzenia)

Stawki podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniej niż 30 miejsc

916,13

1081,28

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1201,41

1321,56

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniej niż 30 miesc

1201,41

1321,56

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1441,70

1501,78

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »