| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/2011 Radni Gminy Łęczyca

z dnia 29 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr X/52/2007 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łęczycy zmienioną uchwałą Nr XXIV/122/2008 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łęczycy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz.554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842,z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/52/2007 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 lipca 2007roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łęczycy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295, poz. 2658) zmienionym Uchwałą Nr XXIV/122/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 września 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 340, poz. 2866), wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I Statutu § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

a) Uchwały Nr 18/IV/92 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

d) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

e) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

f) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

g) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

h) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

i) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U z 2011r., Nr 231, poz. 1375),

j) Niniejszego Statutu,

k) Innych obowiązujących aktów prawnych";

2) w rozdziale II Statutu § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy jest jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań zgodnie z zasadami i w zakresie określonym ustawami: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi obowiązującymi ustawami określającymi zadania gminy z zakresu pomocy społecznej."

3) w rozdziale II Statutu w § 3 ust. 3 dodaje się lit. g i h w brzmieniu: "g) prowadzeniu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, h) wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Marian Kryszkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »