| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych , o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton poniżej 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko według stawek określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko według stawek określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 356, poz.3122).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w Gminie Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Samochody ciężarowe

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w zł)

Powyżej 3,5 do 5,5 t.włącznie

586

Powyżej 5,5 do 9 t. włącznie

1017

Powyżej 9 t. i poniżej 12 t.

1132


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zł.)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 ton

13 ton

2.261,00

2.261,00

13 ton

14 ton

2.261,00

2.261,00

14 ton

15 ton

2.261,00

2.261,00

15 ton

2.261,00

2.261,00

Trzy osie

12 ton

17 ton

2.361,00

2.361,00

17 ton

19 ton

2.361,00

2.361,00

19 ton

21 ton

2.361,00

2.361,00

21 ton

23 tony

2.361,00

2.361,00

23 tony

25 ton

2.361,00

2.361,00

25 ton

2.361,00

2.361,00

Cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

2.481,00

2.481,00

25 ton

27 ton

2.481,00

2.481,00

27 ton

29 ton

2.481,00

2.481,00

29 ton

31 ton

2.481,00

2.661,00

31 ton

2.481,00

2.661,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w t.)

Stawka podatku (w zł.)

Od 3,5 t. i poniżej 12 t.

1.417,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w t.)

Stawka podatku (w zł.)

Nie mniej

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 ton

18 ton

1.933,00

1.933,00

18 ton

25 ton

1.933,00

1.933,00

25 ton

31 ton

2.027,00

2.027,00

31 ton

2.041,00

2.061,00

Trzy osie

12 ton

40 ton

2.027,00

2.027,00

40 ton

2.461,00

2.661,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy

Stawka podatku (w zł.)

Od 7 t. i poniżej 12 t.

952,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zł.)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 ton

18 ton

1.267,00

1.267,00

18 ton

25 ton

1.267,00

1.267,00

25 ton

1.267,00

1.267,00

Dwie osie

12 ton

28 ton

1.381,00

1.381,00

28 ton

33 tony

1.381,00

1.381,00

33 tony

38 ton

1.381,00

1.461,00

38 ton

1.647,00

1.907,00

Trzy osie

12 ton

38 ton

1.357,00

1.357,00

38 ton

1.667,00

1.667,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w zł.)

Mniej niż 30 miejsc

1.417,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.787,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »