| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art.18a ust.1, art.19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Sokolniki opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

2. Opłatę pobiera się w połowie jej wysokości ustalonej w ust. 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

2. Zarządza się również pobór opłaty, o której mowa § 2 w drodze inkasa przez:

1) inkasentów (sołtysów poszczególnych sołectw) w terminie do 31 marca roku podatkowego.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasentów przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Sokolnikach, o którym mowa w § 4 ust 1, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów podatku okreslonego w § 2 określa odrębna uchwała Rady Gminy Sokolniki.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/88/08 z dnia 30 września 2008 r.w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2008 r. Nr 343, poz. 2979 oraz z 2009 r. Nr 173, poz.1592)

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w Gminie Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »