| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 i art. 9 d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bełchatowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miasto Bełchatów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanego dalej Zespołem.

§ 2. Podstawą prawną działania Zespołu jest w szczególności:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. Zespół powołuje Prezydent Miasta Bełchatowa w drodze zarządzenia.

§ 4. W skład Zespołu wchodzą w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bełchatowa, imiennie wskazani przez osoby kierujące, przedstawiciele następujących podmiotów:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie;

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie;

3) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie;

4) Placówek oświatowych w Bełchatowie: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów;

5) Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie;

6) Organizacji pozarządowych działających w Bełchatowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) Sądu Rejonowego w Bełchatowie;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

§ 5. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych, niż określone w § 4 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Bełchatowa a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 7. 1. Odwoływanie członków Zespołu może nastąpić na podstawie:

1) uzasadnionego wniosku Przewodniczącego Zespołu;

2) wniosku podmiotu delegującego danego członka Zespołu;

3) pisemnej rezygnacji członka Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) w przypadku rozwiązania umowy o pracę z podmiotem, z ramienia którego był wyznaczonym przedstawicielem;

6) uzasadnionego, pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.

3. Odwołanie członka Zespołu powoduje konieczność wyznaczenia nowego członka przez podmiot, który oddelegował do prac w Zespole członka odwołanego.

§ 8. 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Odwołanie Przewodniczacego Zespołu może nastąpić na podstawie:

1) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

2) uzasadnionego, pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa lub członka Zespołu.

3. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego na tym samym posiedzeniu.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 9. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Datę pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Prezydent Miasta Bełchatowa w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 4 i § 5.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności, o treści określonej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Każdy członek Zespołu ma prawo zgłosić Przewodniczącemu potrzebę zwołania posiedzenia.

6. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w siedzibach poszczególnych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

7. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa. Jeżeli którykolwiek z członków Zespołu nie może uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu, zobowiązany jest on poinformować Przewodniczącego Zespołu o nieobecności.

§ 10. 1. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Bełchatowa, a podmiotami wymienionymi w § 4 i § 5 Zespół może tworzyć grupy robocze.

2. W skład grup roboczych wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów wymienionych w § 4 i § 5 w zależności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji, jednostek i organizacji.

3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

§ 11. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

§ 12. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 13. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 14. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzony zostanie protokół zawierający w szczególności:

1) listę obecności, która stanowić będzie informacje o terminie i składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu;

2) liczbę spraw skierowanych do członków Zespołu;

3) tematykę omawianych spraw ogólnych, w tym zakres prac realizowanych przez grupy robocze.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawierać może wnioski oraz ocenę podejmowanych działań wraz z ich uzasadnieniem.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.

4. W przypadku niepowołania grupy roboczej, o której mowa w § 10 ust. 1 protokół Zespołu powinien dodatkowo zawierać elementy określone w § 23 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 15. Zespół na posiedzeniach podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 16. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

§ 17. Przewodniczący Zespołu inicjuje działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji członków Zespołu i grup roboczych w zakresie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.

§ 18. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 19. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 20. Zespół posługuje się podłużną pieczęcią o następującej treści: Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie, w pełnym brzmieniu i z aktualnym adresem.

Rozdział 4.
Organizacja pracy grup roboczych

§ 21. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje Zespół/ grupę roboczą w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.

2. Skład grupy roboczej dostosowany jest do wagi omawianego problemu.

3. Spotkania grupy roboczej odbywają się w zależności od potrzeb, w miejscu i czasie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 22. Zadania grup roboczych:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

§ 23. 1. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony zostanie protokół. Dokument taki zawiera w szczególności:

1) listę obecności, która stanowić będzie informację o terminie i składzie grupy roboczej;

2) liczbę spraw skierowanych do członków grupy roboczej;

3) istotne ustalenia dotyczące diagnozy problemów w danej rodzinie;

4) plan pomocy rodzinie, zawierający propozycje działań pomocowych.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawierać może wnioski oraz ocenę podejmowanych działań wraz z ich uzasadnieniem.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu grupy roboczej.

Rozdział 5.
Działania podejmowane przez Zespół/ grupy robocze na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie

§ 24. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli wymienionych w § 4 i § 5 w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Rozdział 6.
Sposób monitorowania oraz dokumentowania danych o efektach działań podejmowanych przez Zespół/ grupy robocze wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy

§ 25. Podmioty realizujące procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.

§ 26. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest dokumentacja w szczególności:

1) formularz "Niebieska Karta - A" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.;

2) formularz "Niebieska Karta - C" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.;

3) formularz "Niebieska Karta - D" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.).

§ 27. Przewodniczący Zespołu gromadzi dane dotyczące efektów pracy członków Zespołu i grup roboczych. Do tych danych zaliczamy m.in. protokoły, o których mowa w § 14 i § 23 oraz inne dokumenty wytworzone i zgromadzone przez Zespół i grupy robocze w toku pracy w Zespole/ grupie roboczej. W oparciu o zebrane dane Przewodniczący monitoruje działania podejmowane przez członków Zespołu i grupy robocze, dokonuje ewaluacji całości realizowanych działań.

§ 28. Wypracowane przez Zespół i grupy robocze dokumenty prowadzi, udostępnia i archiwizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29. Zespół sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Prezydentowi Miasta Bełchatowa do dnia 31 marca roku następnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »