| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Lgota Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217 poz. 1281), Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Lgota Wielka przyjętym uchwałą Nr VIII/50/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lgota Wielka, z późn.zm. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 257, poz. 2280, z 2009 r. Nr 47, poz. 478 oraz z 2011 r. Nr 24, poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem obrad, doręczajac pisemne zawiadomienie";

2) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad, załączyć niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, zaopiniowane przez radcę prawnego";

3) w § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie " Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu i informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni roboczych przed sesją";

4) w § 44 dodaje się ust. 3 o brzmieniu " Na wniosek radnego, pracownik, o którym mowa w ust. 1, przekazuje drogą mailową lub w innej formie, wskazanej przez radnego, protokół z poprzedniej sesji, nie później niż cztery dni przed sesją, na której ten protokól ma zostać przyjęty";

5) w § 97 skreśla się tiret pierwsze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Adam Bujacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »