| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Ładzice z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr. 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz 230, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Ładzice z dnia 13 maja 2009 r. (z późn. zmianami) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 156, poz. 1495, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 223, poz. 2304) w § 8 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

"5) podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - w liczbie 1 etatu."

oraz dodaje się § 12 a w brzmieniu:

"§ 12a. Do zadań podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w szczególności należy:

1) przyjmowanie wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych;

3) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

4) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie od nich oświadczeń majątkowych w celu ustalenie ich sytuacji materialno-bytowej;

5) przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych stanowiących podstawę do wypłaty lub odmowy wypłaty wnioskowanych świadczeń;

6) przygotowywanie decyzji administracyjnych dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu zadłużenia z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

7) sporządzanie analiz i sprawozdań z własnej działalności, w tym w postaci elektronicznej z obsługą programów "S-fundusz" i "Quickstat";

8) przygotowanie list wypłat z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

9) zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia;

10) prowadzenie rejestru wydanych decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

11) przygotowanie upomnień i tytułów wykonawczych."

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Śliwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »