| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/133/11 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), w związku z art.11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art.17 ust.1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, ,Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427, z 2011r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą Kosowie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/300/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie oraz Uchwała Nr LV/448/10 z dnia 15 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Roman Kaźmierczak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/133/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 24 listopada 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, zwany dalej "Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

7) innych ustaw określających zadania własne Gminy i zlecone Gminie;

8) uchwały Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;

9) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Moszczenica.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kosowie ul. Główna 23.

3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Moszczenica.

4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy .

Rozdział 2.
Zakres działania Ośrodka

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) przeciwdziałanie patologii społecznej;

4) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz należące do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Zadania te polegają w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej;

2) pracy socjalnej - działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;

3) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

4) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

5) pomocy rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań;

6) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

7) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje również inne powierzone zadania wynikające z odrębnych przepisów tj.:

1) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

2) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawanie w tych sprawach decyzji;

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym podejmowanie działań wobec osób dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc;

4) udzielanie pomocy materialnej uczniom;

5) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;

6) zadania wynikające z innych ustaw.

2. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek określa Regulamin Organizacyjny.

§ 6. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Gminy, stosując przy tym powszechnie obowiązujące przepisy.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Moszczenica.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną Gminy Moszczenica.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Moszczenica.

2. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Moszczenica.

3. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe i wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki. Kierownik Ośrodka zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 9. Kierownik Ośrodka składa Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Moszczenica coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka oraz informuje o potrzebach w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 10. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Łódzki, Rada Gminy i Wójt Gminy- w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »