| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz, 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043), w związku z uchwałą Nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się zgodność niniejszego planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa, zwaną dalej planem.

2. Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczony jest na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1) rysunek planu - zał. nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu - zał. nr 2;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - zał. nr 3.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Sędziejowice, o ile z jej treści nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar objęty planem na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi, o ile z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;

5) wewnętrznych granicach działek budowlanych - należy przez to rozumieć granice działek budowlanych nie pokrywające się z linią rozgraniczającą;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi, i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, inne detale wystroju architektonicznego oraz nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do całej powierzchni tej działki budowlanej;

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej terenu w najniżej położonym punkcie w obrysie zewnętrznym budynku. Nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

11) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dowolny dach o kącie nachylenia połaci 00 - 120 ;

12) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. §5. Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem PU .

§ 6. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) wewnętrzne granice działek budowlanych;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) granice strefy ochronnej istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;

6) przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały obszar objęty planem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w związku z czym obowiązują przepisy dotyczące tego parku krajobrazowego;

2) obowiązek zabezpieczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przed uciążliwością wynikającą z lokalizacji terenu zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i obszar ten nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej;

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: ze względu na specyfikę obszaru objętego planem,

- nie nakłada się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1) na obszarze objętym planem nie występuje sieć drenarska, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie;

2) na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wobec czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie;

3) obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych, wobec czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie;

4) na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych, wobec czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy;

2) zasilanie w energię elektryczną:

a) poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną, rozbudowę sieci elektroenergetycznej oraz urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami zasilania i przydziałem mocy uzyskanymi od gestora sieci,

b) plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, takich jak stacje transformatorowe, na podstawie opracowań technicznych,

c) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV (do czasu jej skablowania) obowiązuje strefa ochronna o szerokości 15 m (po 7,5 m na stronę od osi przewodów),

- w strefie ochronnej występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wg przepisów odrębnych i szczególnych;

3) zaopatrzenie w wodę:

a) z sieci wodociągowej,

b) możliwość zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych z indywidualnych ujęć wody,

c) zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. i technologiczne w ilościach przekraczających wydajność komunalnej sieci wodociągowej zapewnić należy poprzez budowę zbiorników p.poż. lub indywidualnych ujęć wody;

4) zaopatrzenie w energię cieplną:

a) z lokalnych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,

b) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi;

5) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu faktycznej budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się zastosowanie atestowanych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe jako rozwiązanie tymczasowe,

c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy zlikwidować a obiekty podłączyć do sieci,

d) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

e) plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, takich jak przepompownie ścieków, na podstawie opracowań technicznych;

6) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo;

7) usuwanie nieczystości stałych:

a) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w szczelnych pojemnikach w granicach działki budowlanej,

b) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów przez specjalistyczne służby;

8) na całym obszarze dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli takie inwestycje są zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenów, aniżeli dotychczasowy.

§ 13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu

§ 14. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem PU .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się lokalizację funkcji usługowej i produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, administracyjnym i gospodarczym,

b) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

c) możliwość sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

d) obsługa komunikacyjna:

- z drogi graniczącej z obszarem objętym planem,

e) rozwiązania potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki budowlanej, z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na 20 m2 powierzchni użytkowej,

- dla zakładów produkcyjno-usługowych - jedno stanowisko na 4 zatrudnionych,

- dla obiektów administracyjnych - jedno stanowisko na 15 m2 powierzchni użytkowej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o wysokości 50,00 m npt i większej, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów,

b) zakaz budowy nowych obiektów o powierzchni zabudowy w jednej bryle przekraczającej 300 m2 ,

c) maksymalna wysokość ogrodzenia od strony dróg publicznych - 200 cm,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 80%,

b) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 1,2,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%,

d) wysokość zabudowy: do 9 m,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

f) rodzaj dachu:

- płaski,

- kolebkowy,

- dwuspadowy, kąt nachylenia połaci do 35°,

- wielospadowy, kąt nachylenia połaci do 35°;

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu,

b) granice działek budowlanych wyznaczają wewnętrzne granice działek budowlanych oraz linie rozgraniczające,

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- nie ma zastosowania

d) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- nie ma zastosowania,

e) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego:

- nie ma zastosowania.

3. Ze względu na istniejące zagospodarowanie w terenie PU, dopuszcza się dalsze funkcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. możliwość przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejących i budowy nowych budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, przy czym:

1) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy,

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%,

3) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,6,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

5) wysokość zabudowy: do 9 m,

6) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

7) maksymalna wysokość posadowienia parteru: 1 m,

8) rodzaj dachu:

a) dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci,

b) kąt nachylenia połaci: 200 - 450 ,

c) dopuszcza się w budynkach gospodarczych i garażowych dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci, w tym jednospadowe,

d) pokrycie dachu jednolitą lub podobną kolorystyką na działce budowlanej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice


Wacław Ułański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 21 października 2011 r.
Zalacznik1.bmp

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE W MIEJSCOWOŚCI WOLA WĘŻYKOWA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 21 października 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2 sierpnia 2011 r. do 23 sierpnia 2011 r.

Uwagi do projektu planu można było składać w dniach od 2 sierpnia 2011 r. do 6 września 2011 r. Uwag nie wniesiono.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 21 października 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.

Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »