| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć w odniesieniu do stanowisk kierowniczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik do Uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 16 września 2011 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady.

§ 1. Niniejsze zasady dotyczą nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych określony w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć po obniżce.

§ 3. Określa się obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach według następujących norm:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach

5

2

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu

8

3

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach

10

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole zwalnia się z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonego zgodnie z § 3, jeżeli warunki organizacji pracy szkoły powodują znaczące zwiększenie zakresu obowiązków tego nauczyciela.

2. Zwolnienie przyznaje :

1) Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - Wójt Gminy Wodzierady;

2) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Wójt Gminy Wodzierady;

3) Wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - Dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach za zgodą organu prowadzącego.

3. Zwolnienie przyznaje się na wniosek nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

4. Zwolnienie przyznaje się na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny.

5. Osoba przyznająca zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, o której mowa w ust. 2, odpowiednio cofa zwolnienie w związku z ustaniem przyczyny uzasadniającej przyznanie zwolnienia wymienionej w ust. 1.

§ 5. Normy obniżonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych określone zgodnie z § 3 stosuje się odpowiednio do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Obniżkę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »