| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia realizowane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Zapolice udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Zapolice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1551; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 14 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 , w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814) Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zapolice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności;

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną;

3) autorskie programy własne przedszkola oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne;

4) organizowanie przez przedszkole uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego;

5) opiekę i wychowanie.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się miesięcznie jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.

2. Ustala się wysokość stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 na kwotę 1,10 zł.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 wnosi się miesięcznie do dnia 15 następnego miesiąca po miesiącu w którym świadczenia zostały zrealizowane.

§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Zapolice świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 6. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice dla dzieci przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 7. Postanowienia § 2 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkole (oddziały przedszkolne w szkołach) prowadzonych przez Gminę Zapolice z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka, na które jest przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/156/05 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia , prowadzonego przez Gminę Zapolice przedszkola publicznego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zapolice


Władysław Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »