| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Zduny

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842 oraz z 2011r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Wójt występuje o wskazanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego do:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach,

c) Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu,

d) placówek oświaty z terenu gminy Zduny,

e) zakładów opieki zdrowotnej z terenu gminy Zduny,

f) organizacji pozarządowych, prowadzących statutową działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy działających na terenie gminy Zduny,

g) Sądu Rejonowego w Łowiczu,

2. Wójt może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazanych w ust.1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Zduny na czas nieokreślony.

§ 4. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

§ 5. 1. Wójt Gminy Zduny odwołuje członków Zespołu:

a) na pisemny, uzasadniony wniosek członka Zespołu,

b) na pisemny, uzasadniony wniosek podmiotu, który wytypował przedstawiciela do Zespołu, z jednoczesnym wskazaniem nowej osoby,

c) na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu.

2. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go członkowi Zespołu.

§ 6. 1. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Zespołu:

1) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

2) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na czas nieokreślony,

3) o wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Zduny,

4) Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

a) pisemnego, uzasadnionego wniosku członka Zespołu,

b) pisemnego, uzasadnionego wniosku Wójta Gminy Zduny,

c) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Zespołu.

2. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go Przewodniczącemu Zespołu.

3. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisem ust.1, pkt.1).

§ 7. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu:

1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład,

2) pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Zduny, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu,

3) pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu,

4) na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybiera się też zastępcę przewodniczącego i sekretarza,

5) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, posiedzenie zwołuje jego zastępca,

6) Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w drodze głosowania jawnego, w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu,

7) posiedzenia Zespołu są protokołowane, protokół podpisują przewodniczący i sekretarz lub zastępca przewodniczącego i sekretarz,

8) obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach,

9) posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 8. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 9. Szczegółowe warunki funkcjonowania grupy roboczej:

1) Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych przez osoby, które podpisały porozumienie o współpracy,

2) każdy członek grupy roboczej przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w grupie,

3) pierwsze posiedzenie grupy roboczej zwołuje Przewodniczący Zespołu, a kolejne posiedzenie zwołuje Koordynator grupy,

4) pracami grupy roboczej kieruje jego Koordynator wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród członków grupy,

5) z każdego posiedzenia grupy roboczej i podjętych działań prowadzona jest dokumentacja pisemna,

6) posiedzenie grupy roboczej odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach,

7) Koordynator grupy roboczej na bieżąco informuje Przewodniczącego Zespołu o rodzaju podejmowanych działań oraz efektach, jakie te działania przyniosły,

8) skład grupy roboczej jest dostosowany do skali problemu,

9) grupa robocza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego, w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Koordynatora,

10) obsługę techniczno-organizacyjną grupy roboczej zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach.

§ 10. Siedziba Zespołu i grup roboczych mieści się w Urzędzie Gminy Zduny.

§ 11. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bończak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »