| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.23.2011 Prezydenta Miasta Radomska; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie powierzenia zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy: Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
zwanym dalej przekazującym
a
Miastem Radomsko reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta - Annę Milczanowską
zwanym dalej przejmującym

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcie do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomska, w sezonie zimowym 2011/2012 oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Miasto Radomsko przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Radomska w sezonie zimowym 2011/2012 (zgodnie z wykazem ulic i standardem zimowego utrzymania dróg określonym w załączniku nr 1, który jest integralną częścią porozumienia).

Porozumienie dotyczy usługi, która będzie świadczona w okresie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do dnia 30.04.2012 r.

§ 2. Miasto Radomsko dokona wyboru wykonawcy w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a koszty prowadzenia akcji na drogach powiatowych będą wyliczane w oparciu o ilość wykonanych usług udokumentowanych raportem z każdego dnia prowadzenia akcji, pomnożonych przez ceny jednostkowe ustalone w przetargu. Rozliczenia wraz z kopiami faktur będą przekazywane Powiatowi Radomszczańskiemu za każdy miesiąc, do 15-go dnia następnego miesiąca.

Miasto Radomsko odpowiada za prowadzenie akcji zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

§ 3. 1. Powiat Radomszczański na realizację zadania przekaże dotację w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) na zasadach określonych w § 5 niniejszego porozumienia.

2. Jeżeli z powodu warunków atmosferycznych kwota niezbędna do realizacji powierzonego zadania przekroczy kwotę dotacji przekazanej na ten cel, to Powiat Radomszczański do kwoty tej dopłaci różnicę powstałą na podstawie udokumentowanych, poniesionych przez Miasto Radomsko kosztów związanych z przeprowadzoną akcją.

3. Środki niewykorzystane z przekazanej dotacji podlegają zwrotowi.

§ 4. Przekazujący:

a) zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań,

b) zastrzega sobie prawo potracenia wynagrodzenia, w przypadku nienależytego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w kwocie proporcjonalnej do zakresu usług niewykonanych (po przeprowadzeniu wspólnej kontroli wykonanej usługi w terenie),

c) może cofnąć w wybranym przez siebie trybie powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków porozumienia.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji w wysokości 100 000,00 zł pomiędzy Powiatem Radomszczańskim,a Miastem Radomsko następować będzie w trzech transzach tj.

- pierwsza płatna do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 40 000,00 zł,

- druga płatna do 31 stycznia 2012 r. w wysokości 40 000,00 zł,

- trzecia płatna do 31 marca 2012 r. w wysokości 20 000,00 zł.

2. Końcowe rozliczenie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Miastem Radomsko nastąpi w okresie dwóch tygodni po zakończeniu akcji zima.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Prezydent Miasta Radomska


Anna Milczanowska


Załącznik do Porozumienia Nr PD.23.2011
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 7 października 2011 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMSKA

Lp.

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Dokładne określenie odcinka

Długość utrzymania odcinka (km)

Powierzchnia utrz. zimowego przy odśnieżaniu (m2)

Powierzchnia utrz. przy likwidacji śliskości (m2)

początek

koniec

1

ul. Krasickiego

ul. Sadowa

gr. miasta

2,725

20 029,00

16 350,00

2

ul. Sucharskiego

ul. Krasickiego

gr. miasta

3,200

32 576,00

19 200,00

3

ul. Prymasa Wyszyńskiego

Plac 3-go Maja

gr. miasta

2,220

15 540,00

13 320,00

4

ul. Sanicka

ul. Przedborska

gr. miasta

2,350

11 186,00

14 100,00

5

ul. Piłsudskiego

ul. Targowa

gr. miasta

2,517

17 292,00

15 102,00

6

ul. Jagiellońska

ul. Krakowska

ul. Prymasa Wyszyńskiego

1,975

26 564,00

11 850,00

7

ul. Kościuszki

ul. Narutowicza

ul. Sierakowskiego

0,684

4 747,00

4 104,00

8

ul. Kościowa

ul. Brzeźnicka

ul. Kościowa

1,198

7 835,00

7 188,00

9

ul. Piastowska

ul. Krakowska

ul.Jagiellońska

1,220

16 909,00

7,320,00

10

ul. Sierakowskiego

ul. Warszyca

ul. Sadowa

0,472

4 201,00

2 832,00

11

ul. Targowa

ul. Krakowska

ul. Piłsudskiego

0,318

3 673,00

1 908,00

ŁĄCZNIE

18,879

160 552,00

113 274,00

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu opadów śniegu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od momentu pojawienia się śliskości zimowej

- Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

~ błoto pośniegowe 4 godz

~ gołoledź

3 godz.

~ błoto pośniegowe 4 godz

~ szron

3 godz.

- Jezdnia posypana na całej długości i szerokości 6m dla ruchu

śnieg zajeżdżony - występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

~ sadź

3 godz.

~ pośniegowa

6 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »