| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.24.2011 Wójta Gminy Gidle; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Gidle reprezentowaną przez:
Wójta - Krystynę Kubasiak

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały NR V/23/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 09 marca 2011 roku w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Gidle przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Gidle w sezonie zimowym 2011/2012 r.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański przekazuje Gminie Gidle do wykonania zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu i standardów zawartych w Załączniku do ninieszego porozumienia za kwotę 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Gidle odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

§ 3. 1. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

2. Powiat Radomszczański zastrzega sobie prawo potrącenia, w przypadku nienależytego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zimowego utrzymania dróg zostanie potrącona kwota w wysokości 1 % z wynagrodzenia tj. iloczynu stawki za 1 km oraz ilości przejętych dróg przez Gminę, za każdy dzień niedotrzymania standardów zimowego utrzymania określonych w Załączniku do niniejszego porozumienia.

4. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. 1. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 15.04.2012 roku..

2. Rozliczenie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Gidle następować będzie w trzech transzach tj.

- pierwsza płatna do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 200,00 zł/km,

- druga płatna do 31 stycznia 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km,

- trzecia płatna do 31 marca 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Gidle


Krystyna Kubasiak


Załącznik do Porozumienia Nr Nr PD.24.2011
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Gidle

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

Standard zim. utrz.

3900E

od dr. Nr 91 - Górki- Pławno - Zagórze - Włynice - Kotfin

11,964

V

3901E

Kłomnice - Zawada - Gidle - Zagórze

6,4

V

3903E

Gidle - Borowa - Garnek

8

V

3904E

Borowa - Ciężkowice

4,3

V

3905E

Ojrzeń - Podświerk - Cadówek -Cadów - Łowicz

0,4

V

Łączna długość dróg

31,064

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

Standard

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu

śniegu

śliskość zimowa

1

2

3

4

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odsnieżony conajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o możliwości ruchu.

~ luźny ~ 16 godz
~ zajeżdżony ~ występuje
~ nabój śnieżny ~ wystepuje
~ zaspy ~ do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych
~ gołoledź 8 godz.
~ pośniegowa 8 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »