| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.29.2011 Wójta Gminy Dobryszyce; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Dobryszyce reprezentowaną przez:
Wójta - Jana Pawlikowskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały IX/51/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Dobryszyce oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Dobryszyce przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3928E ul. Radomszczańska w Dobryszycach, odcinek o długości 80,00 m.

§ 2. 1. Gmina Dobryszyce pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z budową chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:

- robotach ziemnych,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu zjazdów.

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 15.12.2011r.

§ 3. 1. Gmina Dobryszyce w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Dobryszyce jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

3. Gmina Dobryszyce ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Gmina Dobryszyce zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 75,00 m2 ,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 71,00 m2 ,

- obrzeże chodnikowe w ilości 80,00 m - materiał zdeponowany przez Gminę Dobryszyce.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Dobryszyce zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Dobryszyce przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Dobryszyce udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Dobryszyce zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Dobryszyce nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Dobryszyce.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Dobryszyce


Jan Pawlikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »