| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.31.2011 Wójta Gminy Kodrąb; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Kodrąb reprezentowaną przez:
Wójta - Bożenę Krawczyk

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr X/82/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb w sezonie zimowym 2011/2012 r.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański przekazuje Gminie Kodrąb do wykonania zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu i standardów zawartych w Załączniku do ninieszego porozumienia za kwotę 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Kodrąb odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

§ 3. 1. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

2. Powiat Radomszczański zastrzega sobie prawo potrącenia, w przypadku nienależytego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zimowego utrzymania dróg zostanie potrącona kwota w wysokości 1 % z wynagrodzenia tj. iloczynu stawki za 1 km oraz ilości przejętych dróg przez Gminę, za każdy dzień niedotrzymania standardów zimowego utrzymania określonych w Załączniku do niniejszego porozumienia.

4. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. 1. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 15.04.2012 roku..

2. Rozliczenie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Kodrąb następować będzie w trzech transzach tj.

- pierwsza płatna do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 200,00 zł/km,

- druga płatna do 31 stycznia 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km,

- trzecia płatna do 31 marca 2012 r. w wysokości 400,00 zł/km.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Kodrąb


Bożena Krawczyk


Załącznik do Porozumienia Nr PD.31.2011
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 7 listopada 2011 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

Standard zim. utrz.

3922E

Kletnia - Kodrąb

5,25

V

3924E

Smotryszów - Zakrzew Wielki

1,69

V

3926E

Kobiele Wielkie - Rzejowice - Przerąb - Trzebnica - Lubień

4,8

V

3925E

Łowicz - Dmenin - Bugaj Dmeniński Antoniów - Plucice

13,51

V

3935E

Strzałków - Dmenin - Wola Malowana - Babczów

8

V

3923E

Sekursko - Żytno - Kobiele Wielkie - Kodrąb - Krzemieniewice

11,85

V

Łączna długość dróg

45,1

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

Standard

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu

śniegu

śliskość zimowa

1

2

3

4

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony conajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

~ luźny ~ 16 godz
~ zajeżdżony ~ występuje
~ nabój śnieżny ~ występuje
~ zaspy ~ do 24 godz.
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych
~ gołoledź 8 godz.
~ pośniegowa 8 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »