| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.34.2011 Burmistrza Kamieńska; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez:
Burmistrza - Bogdana Pawłowskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały NR VII/63/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 9 maja 2011 roku i UchwałyNr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2011 rokuw sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3931E ul. Mickiewicza w miejscowości Gorzędów na odcinku od budynku kościoła do ul. Armii Krajowej (chodnik obustronny) o długości 310 m.

§ 2. 1. Gmina Kamieńsk pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z remontem chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:

- robotach rozbiórkowych i ziemnych,

- wywiezieniu ziemi i gruzu,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika

- wykonaniu zjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem.

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.06.2012 r.

§ 3. 1. Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Kamieńsk jest zobowiązana do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.

3. Gmina Kamieńsk ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 700,00 m2 ,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 295,00 m2

- krawężnik w ilości 635,00 m

- obrzeże chodnikowe w ilości 135,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Kamieńsk zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Kamieńsk udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Kamieńsk nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Kamieńsk.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Burmistrz Kamieńska


Bogdan Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »