| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.36.2011 Wójta Gminy Masłowice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Masłowice przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3917E w miejscowości Kraszewice chodnika na odcinku o długości 422 m i szerokosci 1,50 m oraz zatoki autobusowej.

§ 2. 1. Gmina Masłowice pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z budową chodnika i zatoki autobusowej, o których mowa w § 1 polegające na:

- opracowaniu dokumentacji budowlanej,

- robotach ziemnych,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu zjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,

- ustawieniu obrzeży,

- wykonanie zatoki autobusowej.

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.06.2012 r.

§ 3. 1. Gmina Masłowice w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Masłowice jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

3. Gmina Masłowice ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Gmina Masłowice zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 546,00 m2 ,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 185,00 m2 ,

- krawężnik w ilości 492,00 m ,

- obrzeże chodnikowe w ilości 401,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Masłowice zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacja porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Masłowice przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Masłowice udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku gdy Gmina Masłowice nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Masłowice.

3. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Masłowice zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »