| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/307/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz.1244), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje Zarząd Województwa Łódzkiego do przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego informacji o stanie realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/307/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Wprowadzenie

Zgodnie z wyrażonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazaniem, że podstawą funkcjonowania państwa powinno być poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, dialog społeczny oraz pomocniczość umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot jako zasadę współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się wspieranie a nie zastępowanie działań obywatelskich. Celem owej współpracy jest prowadzenie do jak największej samodzielności inicjatyw mieszkańców regionu, a co za tym idzie, do zbudowania podstaw równoprawnego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią podstawę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, dostarczają usług potrzebnych mieszkańcom, wypełniając lukę, której często nie zapełnia sektor publiczny oraz prywatny.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich dokumentów programowych.

Rozdział 1.
Cele współpracy

Cel główny:

Za cel główny niniejszego programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, tworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu rozwoju lokalnego oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych jako realizatora zadań publicznych istotnych dla rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Cele szczegółowe:

1) umocnienie regionalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw obywateli oraz struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, w tym tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego;

2) zwiększenie wpływu obywateli na kreowanie polityk publicznych w województwie łódzkim oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora samorządowego i pozarządowego w tym zakresie;

3) poprawa jakości życia mieszkańców województwa przez umacnianie współpracy między sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki Województwa, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych;

4) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej i kreowanie lokalnego patriotyzmu.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między samorządem województwa łódzkiego a organizacjami pozarządowymi. Ponadto samorząd województwa łódzkiego przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami:

- Pomocniczości - która oznacza, że we współpracy ze zorganizowanymi strukturami obywateli, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, organy administracji publicznej wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie, nie zastępując działalności obywateli i ich struktur lecz stwarzając dobre warunki do ich rozwoju,

- Suwerenności stron - zasada oznaczająca respektowanie przez organy administracji publicznej odrębności zorganizowanych wspólnot obywateli oraz uznanie ich prawa do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych,

- Partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

- Efektywności - kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- Jawności - mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Województwo będzie dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe. Narzędziami dla upublicznienia informacji jest przede wszystkim Biuletyn Informacji Publicznej oraz internetowy serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeznaczony dla organizacji pozarządowych,

- Uczciwej konkurencji - Województwo będzie równorzędnie traktowało organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów.

Rozdział 3.
Formy współpracy

Współpraca Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy.

1. Współpraca o charakterze finansowym prowadzona jest przede wszystkim w formie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie:

1) otwartego konkursu ofert na:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) pozakonkursowym określonym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i polegającym na realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni a wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych, ponadto jeden podmiot w roku kalendarzowym nie może otrzymać w trybie pozakonkursowym dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 20 tysięcy złotych;

3) umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców województwa łódzkiego bądź organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentujących wspólnotę regionalną, zawieranej zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie trybu i szczegółowe kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

4) umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241);

5) innych trybach przewidzianych przepisami polskiego prawa.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym, prowadzona jest przede wszystkim w formie:

1) publikowanie informacji o działaniach istotnych dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych serwisu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.ngo.lodzkie.pl), udostępnianiu informacji w lokalnych mediach a także udostępnianiu informacji innymi dostępnymi sposobami, w szczególności podczas otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) współdziałania w zakresie jej kompetencji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego;

3) konsultowania z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) tworzenia wspólnych stałych lub doraźnych zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej (tj. np. Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzka Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych) i współpraca w ich ramach;

5) budowy i aktualizacji bazy danych o aktywnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w regionie;

6) udzielania patronatu lub honorowego patronatu przez Marszałka Województwa dla działań lub programów realizowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznanych za szczególnie wartościowe;

7) udzielania rekomendacji lub referencji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego przez Samorząd Województwa. Referencji udzielać będą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w zależności od obszaru realizacji zadania;

8) prowadzenia spotkań informacyjnych, szkoleń oraz udzielania instrukcji i wskazówek w zakresie prawidłowego ubiegania się o dotacje z budżetu województwa oraz rozliczania się z nich;

9) inicjowania lub współorganizowania szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego;

10) angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć a także koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez;

11) podejmowania inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa łódzkiego wokół zadań ważnych dla regionu;

12) promowania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku sektora w województwie w formie m.in.: organizacji pikniku obywatelskiego - prezentacji organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego;

13) wzajemnego informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa

14) popierania i umacniania lokalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i gospodarki społecznej;

15) udostępniania w miarę posiadanych możliwości pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji o charakterze niekomercyjnym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy (obszary działania)

1. Przedmiotem współpracy realizowanej w formie finansowej i pozafinansowej samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi są:

1) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami samorządu województwa, określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

2) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz innych dokumentów strategicznych;

3) zadania dotyczące promocji województwa łódzkiego;

4) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

2. W roku 2012 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

1) Działania na rzecz wspomagania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

2) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

5) Integracja środowisk kombatantów i osób represjonowanych;

6) Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

7) Polityka społeczna:

a) pomoc społeczna,

b) polityka prorodzinna,

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) przeciwdziałanie narkomanii,

e) przeciwdziałanie alkoholizmowi,

f) przeciwdziałanie przemocy,

g) przeciwdziałanie HIV/AIDS;

8) Ochrona i promocja zdrowia;

9) Kultura fizyczna i sport;

10) Turystyka i krajoznawstwo;

11) Rolnictwo i ekologia.

3. We wszystkich zadaniach priorytetowych, wskazanych w wyżej wymienionych obszarach, współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o formy współpracy oraz zgodnie ze sposobem realizacji opisanymi w niniejszym Programie.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

Obszar działania: wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

Priorytety:

I. Wspieranie dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej w ramach współpracy samorządu województwa łódzkiego i organizacji pozarządowych w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych województwa, w szczególności przez:

- doskonalenie i rozwijanie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie województwa łódzkiego, poprzez realizację wspólnych konferencji promujących wymianę doświadczeń, regularne spotkania pełnomocników ds. organizacji pozarządowych pracujących w regionie, edukację w zakresie tworzenia Rad Pożytku Publicznego w gminach i powiatach regionu;

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne województwa łódzkiego poprzez edukację w zakresie prawidłowego rozliczania funduszy publicznych, spotkania informacyjne na temat dostępnych funduszy z budżetu samorządu województwai sposobu aplikowania o nie, wsparcie w zakresie stworzenia w województwie łódzkim systemu taniego i dostępnego dla organizacji systemu rozliczania księgowego, szczególnie dla organizacji małych działających na terenach wiejskich;

- rozwijanie nowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w województwie łódzkim;

- promowanie przekazywania 1% należnego podatku od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego poprzez kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców województwa łódzkiego do przekazywania środków w ramach tego mechanizmu na organizacje działające w regionie łódzkim;

- budowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych w regionie łódzkim poprzez promowanie działalności organizacji na imprezach organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz włączanie się w działania sektora pozarządowego na terenie województwa;

- prowadzenie wyodrębnionej strony internetowej poświęconej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi - dostępnej pod adresem:www.ngo.lodzkie.pl w celu informowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat działalności Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie spraw ich dotyczących, upubliczniania informacji dotyczących tego sektora oraz promowania działań sektora wśród mieszkańców regionu;

- współpracę z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym prowadzenie jej obsługi administracyjnej;

- realizację oraz współpracę przy realizacji regionalnych wydarzeń promujących działalność organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego.

II. Rozwój społeczności lokalnych w regionie, w szczególności poprzez:

- upowszechnienie informacji na temat swobód obywatelskich m.in. poprzez edukację na temat dostępu do informacji publicznej;

- promowanie partycypacyjnego modelu demokracji poprzez wdrażanie tego modelu w działalności Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz dzielenie się doświadczeniami z tego zakresu z instytucjami samorządowymi w regionie;

- promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne;

- zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i regionalnego poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych podejmujących działania strażnicze oraz pomoc osobom zaangażowanym w społeczną kontrolę instytucji;

- wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez prace Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nakierowane na wypracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do konstruowania polityki w zakresie wspierania trzeciego sektora w regionie łódzkim;

- wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych poprzez inicjowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach nakierowanych na taką wymianę;

- wsparcie dla budowania partnerstw międzynarodowych, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla realizacji celów statutowych przez organizacje pozarządowe z regionu łódzkiego.

Realizacja: Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kancelaria Marszałka

Obszar działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Priorytety:

I. Edukacja europejska i obywatelska dzieci i młodzieży.

II. Wzmacnianie poczucia świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży.

III. Propagowanie wiedzy na temat ustroju państwa i jego organów.

IV. Kształtowanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa, twórczości i działalności wydawniczej.

V. Popularyzacja zawodów zanikających i unikatowych oraz przedsiębiorczości i innowacyjności.

VI. Promowanie kapitału intelektualnego woj. łódzkiego.

VII. Umacnianie powiązań pomiędzy sferą edukacji a rynkiem pracy.

VIII. Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz Seniorów.

realizowane w szczególności poprzez:

- projekty edukacyjne kształtujące wartości demokratyczne oraz związane z integracją europejską;

- kształtowanie wartości demokratycznych w kontekście wartości narodowych i europejskich, rozwijanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych przez poznawanie mechanizmów funkcjonowania państwa i jego organów; integracja europejska;

- realizację projektów promujących czytelnictwo -aktywność środowiska edukacyjnego;

- promocję twórczości literackiej w regionie;

- wspieranie działań związanych z popularyzacją zawodów unikatowych;

- kampanie promocyjno - informacyjne na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w wieku 45+;

- zwiększenie szans w zatrudnieniu osób w wieku 45+ (podkreślanie wartości pracownika ze względu na doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i gotowość do pracy) - działania skierowane do pracodawców woj. łódzkiego;

- promowanie szkół kształcących bezpłatnie osoby dorosłe, które pozostają bez zatrudnienia ze względu na wiek i kwalifikacje (uświadamianie zainteresowanych o możliwościach przekwalifikowania);

- wspieranie działań z zakresu przeprowadzania badań w obszarze edukacji, w tym rozpoznawanie popytu na kluczowe kompetencje środowiska edukacyjnego wśród lokalnych pracodawców.

Realizacja: Departament Kultury i Edukacji

Obszar działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Priorytety:

I. Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane w szczególności poprzez:

- promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego;

- organizację kampanii promocyjno-informacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze;

- wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego oraz ich uczestnictwa w kulturze;

- upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą projekty realizowane we współpracy - zakładającej pomoc merytoryczną w realizacji zadania - z samorządowymi instytucjami kultury);

- organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego).

Realizacja: Departament Kultury i Edukacji

Obszar działania: integracja środowiska kombatantów i osób represjonowanych

Priorytety:

I. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym właściwego poziomu świadczeń medycznych zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami w szczególności poprzez:

- egzekwowanie respektowania przez placówki medyczne uprawnień inwalidów wojennych i kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;

- propagowanie pracy szpitali województwa realizujących Program "Szpitale Przyjazne Kombatantom";

- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów kombatantów i osób represjonowanych.

II. Zapobieganie wymazaniu z pamięci społecznej dokonań minionych pokoleń w szczególności poprzez:

- podtrzymywanie, rozwój i ochronę tradycji oraz świadomości narodowej;

- upowszechnianie pracy stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych w dostępnych środkach przekazu, publikowanie wymiany doświadczeń i form pracy.

Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Obszar działania: obronność i bezpieczeństwo publiczne

Priorytety:

I. Kształtowanie postaw obronnych i popularyzacja Sił Zbrojnych oraz innych organizacji działających w sferze obronności w szczególności poprzez:

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

II. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli w szczególności poprzez:

- wspieranie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego), ratownictwa i ochrony ludności;

- wspieranie i udział w realizacji programów prewencyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja: Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Obszar działania: polityka społeczna

Priorytety:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

- poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, niezaradnych życiowo oraz osób starszych;

- działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic i klubów;

- programy osłonowe i aktywizujące dla osób dotkniętych ubóstwem, bezrobotnych, niezaradnych życiowo (w tym dystrybucja żywności);

- programy osłonowe i aktywizujące osoby starsze, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej;

- programy aktywizujące mieszkańców społeczności wiejskich;

- kampanie promujące wolontariat oraz inne działania wspierające wolontariat w szczególności w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Działania z zakresu polityki prorodzinnej w szczególności poprzez:

- organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;

- organizację imprez okolicznościowych na rzecz rodziny: np. Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Gwiazdka;

- działania integracyjne o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym prowadzone na rzecz rodzin.

III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez:

- działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym;

- tworzenie warunków sprzyjających usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych;

- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Współpraca w formie finansowej będzie odbywać się także ze środków PFRON, a ich wysokość będzie uzależniona od uchwały podejmowanej corocznie przez zarząd PFRON

IV. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w szczególności poprzez:

- prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki;

- zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności działań interwencyjnych ukierunkowanych na lecznictwo, rehabilitację a także ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem;

- reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków;

- podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną.

V. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności poprzez:

- rozwijanie oraz promowanie strategii profilaktycznych w formie działalności wychowawczej i informacyjnej dotyczącej używania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków tego zjawiska;

- promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji;

- zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin;

- poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych), reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin;

- podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych oraz osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin.

VI. Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez:

- propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno - informacyjno - edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy;

- zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy;

- wspieranie istniejących, opracowywanie a także promowanie nowych rozwiązań w zakresieprogramów korekcyjno - edukacyjnych wobec sprawców przemocy;

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb zajmujących się problematyką przemocy.

VII. Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w szczególności poprzez:

- działania w zakresie edukacji publicznej na temat HIV/AIDS mające na celu profilaktykę zakażeń HIV;

- dążenie do integracji społecznej osób żyjących z HIV i chorych na AIDS z ogółem społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań informacyjno - edukacyjnych;

- inicjowanie i promowanie działań w zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich;

- podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS.

Realizacja: Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Obszar działania: ochrona i promocja zdrowia

Priorytety:

I. Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa Łódzkiego w szczególności poprzez:

- realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego;

- zapewnienie pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin.

Realizacja: Departament Polityki Zdrowotnej

Obszar działania: kultura fizyczna i sport

Priorytety:

I. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży.

Działania w obszarze kultury fizycznej i sportu mające na celu propagowanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców województwa, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży, promocję województwa w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu będą realizowane w szczególności poprzez:

- program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży;

- rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym młodzieży niepełnosprawnej;

- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych;

- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim;

- organizacja imprez sportowych oraz sportowo - rekreacyjnych w tym także dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym na terenie województwa łódzkiego;

- promocja programu "Moje Boisko - Orlik 2012" poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim w grach zespołowych na obiektach typu Orlik;

- organizacja trzeciej edycji turnieju "O Puchar Regionów Partnerskich";

- promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu sportowo - rekreacyjnym.

Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Obszar działania: turystyka i krajoznawstwo

Priorytety:

I. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w szczególności poprzez:

- imprezy krajoznawcze z zakresu turystyki aktywnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miejsce - obszar województwa łódzkiego. Szczególne wskazanie to obszary parków krajobrazowych, szlaki turystyczne, miejsca kultury i historii regionu (oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (co najmniej subregion /kilka powiatów);

- organizację konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym z zakresu wiedzy krajoznawczej o regionie łódzkim.

II. Promocja regionu łódzkiego poprzez turystykę i krajoznawstwo w szczególności poprzez:

- organizację Study Press i Study Tour po regionie łódzkim;

- organizację imprez turystycznych oraz konferencji, jubileuszy itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

III. Turystyczna edukacja poprzez wydawnictwa krajoznawcze w szczególności poprzez:

- druk regionalnych czasopism krajoznawczych;

- wydawanie niekomercyjnych publikacji krajoznawczych o zasięgu regionalnym.

IV. Rozwijanie turystyki społecznej w szczególności poprzez

- imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla dzieci i młodzieży, które łączy pochodzenie z rodzin o statusie ubogim,oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców(przynajmniej subregion /kilka powiatów);

- imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla rencistów oraz emerytów o niskich uposażeniach;

- imprezy krajoznawcze organizowane na obszarze województwa łódzkiego dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja: Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Obszar działania: rolnictwo i ekologia

Priorytety:

I. Rozwój działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez:

- współdziałanie przy sporządzaniu projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa oraz przy jego aktualizacji i monitoringu;

- współdziałanie przy opracowywaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami oraz przy jego aktualizacji i monitoringu;

- udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska;

- przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- w tym prowadzenie procedury wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznej do składu Rady;

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

II. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenach wiejskich w szczególności poprzez:

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego, agendami rządowymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz społeczno - zawodowymi organizacjami rolników;

- kreowanie polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Realizacja: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

Program realizowany jest w ciągu jednego roku tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego - uchwalający roczny program współpracy, jako organ stanowiący;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego - realizujący roczny program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa

3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym działaniom Województwa.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego realizuje Program współpracy przy pomocy:

1) komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują z organizacjami.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych oraz dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego;

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4. Za organizację kontaktów samorządu województwa łódzkiego z organizacjami odpowiada Kierownik - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzący Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka.

5. Cele wskazane w Programie będą realizowane przez formy współpracy wskazane w niniejszym Programie.

Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację programu

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu

1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierownikami właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy samorządu województwaz organizacjami.

Końcowa ewaluacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań priorytetowych odbywać się będzie między innymi poprzez odwołanie do wskaźników o charakterze ilościowym. Podstawę oceny stanowić będą uzyskane w wyniku działań sprawozdawczych dane statystyczne. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie między innymi w oparciu o następujące wskaźniki:

1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym;

2) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;

3) liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

4) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które zwróciły się do samorządu województwa łódzkiego o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert;

5) liczbę umów o współfinansowanie lub finansowanie zawartych na realizację zadań publicznych;

6) liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadań publicznych;

7) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego;

8) liczbę beneficjentów ostatecznych korzystających z pomocy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach realizowanych projektów wspieranych przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

9) liczbę szkoleń oraz spotkań informacyjnych organizowanych dla organizacji pozarządowych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi;

10) liczbę inicjatyw lokalnych podjętych przez mieszkańców województwa;

11) liczbę dokumentów przekazanych do konsultacji społecznych;

12) liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku przekaże sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Sejmikowi Województwa Łódzkiego.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;

2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat priorytetów w realizacji zadań publicznych;

3) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych Urzędu;

4) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z zainteresowanymi podmiotami;

Projekt programu współpracy opracowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi udostępniony został do konsultacji od 12.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

Konsultacje prowadzone były w formach:

- pisemnej poprzez składnie wypełnionych formularzy osobiście lub pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podane adresy mailowe;

- spotkania konsultacyjnego otwartego dla organizacji pozarządowych

W ramach konsultacji pisemnych uwagi nadeszły od 7 podmiotów.

Dyskusja o projekcie odbyła się 26 września 2011r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8. Informacja na temat organizacji spotkania i jego terminu została umieszczona w serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych oraz w regionalnym serwisie organizacji pozarządowych (www.lodzkie.ngo.pl). Ponadto informacja wraz z zaproszeniem została rozesłana do organizacji znajdujących się w bazie mailowej Urzędu (ok 130 podmiotów) oraz przekazana podczas spotkań otwartych dla organizacji pozarządowych organizowanych w okresie poprzedzającym konsultacje. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 podmiotów z regionu.

5) rozpatrzenie wszystkich opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego;

6) opracowanie finalnej wersji projektu Programu;

7) przedłożenie na posiedzenie Zarządu Województwa projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Łódzkiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa, w celu oceny formalnej ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Kierownik/Dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki przeprowadzającej konkurs powołuje zespół ds. weryfikacji formalnej ofert.

2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) sprawdzenie zgodności oferty z ogłoszeniem o konkursie oraz jej kompletności i terminu złożenia;

2) przeprowadzenie stosownej procedury związanej z uzupełnianiem braków formalnych zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

3) sporządzenie wykazów ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych pod kątem oceny formalnej;

3. Protokół z posiedzenia zespołu ds. weryfikacji formalnej ofert oraz wykazy ofert pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych podpisują wszyscy członkowie zespołu i przekazują do właściwej komisji konkursowej, opiniującej oferty w zakresie danego działania, w obszarze którego został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego

4. W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w danym obszarze, wynikającym z Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Województwa Łódzkiego powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją

5. W skład Komisji wchodzi minimum sześciu członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Łódzkiego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowych;

2) od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub jednostki organizacyjnej Województwa Łódzkiego, w tym jedna osoba jako sekretarz Komisji, w zakresie działania której został ogłoszony konkurs;

3) od dwóch do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, przy czym udział przedstawicieli organizacji pozarządowych nie jest konieczny w przypadku gdy:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji,

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji,

c) wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu, na zasadach regulacji art. 15 ust. 2da pkt. 3 Ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

6. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy (eksperci w danej dziedzinie). Osoby uczestniczące w pracach Komisji z głosem doradczym wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję.

7. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez niego. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń Komisji;

2) inicjowanie i organizowanie prac Komisji;

8. Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały ogłosi nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

9. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych odbywa się w oparciu o kryteria i zasady ustalane przez Zarząd Województwa Łó dzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze.

10. Wskazanie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z utworzonej bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będzie dokonywane przez Kierownika/Dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Osoby uczestniczące w pracach Komisji wybrane z bazy kandydatów wskazywane są w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Komisję.

11. Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji opracowywany jest przez komórkę organizacyjną lub jednostkę w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

12. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

13. Na posiedzeniu Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o braku istnienia powiązań, o których mowa w art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku stwierdzenia istnienia takich powiazań członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

14. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

15. Komisja konkursowa ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.

16. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie złożonych ofert;

2) sporządzenie wykazów ofert spełniających wymogi merytoryczne i niespełniających ich;

3) sporządzenie listy rankingowej projektów oraz propozycji podziału środków finansowych;

4) inne czynności wskazane w ogłoszeniu konkursowym.

17. Komisja przygotowuje opinię nt. złożonych ofert spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria ustalane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które podawane są do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym. Każda oferta przed wydaniem opinii przez Komisję musi zostać szczegółowo oceniona w oparciu o ustalone kryteria niezależnie przez co najmniej 2 członków Komisji lub ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. Szczegółowe oceny ofert przedkładane są Komisji jako podstawa do wydania opinii nt. złożonych ofert, sporządzenia listy rankingowej ofert oraz propozycji podziału środków.

18. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

19. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego, sporządza projekt uchwały skierowanej do Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji.

20. Komisja ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Województwa Łódzkiego, które publikowane są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu ogłaszającego konkurs;

3) na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs;

4) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.

21. Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Zarząd całości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w określonym zakresie tematycznym, w danym roku budżetowym lub po podjęciu przez Zarząd decyzji o wykorzystaniu środków w inny sposób.

22. Obsługę Komisji zapewnia komórka organizacyjna lub jednostka, w zakresie działania której został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

23. Członkowie komisji konkursowej informowani są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

24. Wszyscy członkowie Komisji mają pełny dostęp do złożonych ofert. Szczegółowe oceny ofert są udostępniane członkom Komisji przed posiedzeniem podczas którego zatwierdzana jest lista rankingowa ofert, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w "Programie" mogą być dokonywane w trybie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »