| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Jeżów

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jeżów i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r:. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; z 2011r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz 113, Nr 217, poz. 1281) i w związku z art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (niepodlegających przepisom Ordynacji podatkowej), przypadających Gminie Jeżów lub jej jednostkom podległym na podstawie przepisów szczególnych lub umów cywilnoprawnych, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których zastosowana ulga stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu odrębnych przepisów oraz wskazuje organ uprawniony do udzielenia tych ulg.

2. Przepisy niniejszej uchwały, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, nie mają zastosowania do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją przez Gminę Jeżów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 1.1., odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku lub podjęcia decyzji z urzędu;

2) Dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) Wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Jeżów oraz jednostki podległe;

4) Przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

5) Udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Jeżów lub jej jednostkom podległym.

§ 3. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust.1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, a także z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić organowi udzielającemu pomocy wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe przekazanie informacji powinno zostać dokonane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

1) wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) formę prawną,

f) wielkość,

g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),

h) datę utworzenia;

2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis;

4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacji, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika (w szczególności, gdy osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową) lub interes publiczny.

2. Udzielenie ulgi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 4 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela, a w pozostałych przypadkach w formie pisemnego porozumienia między dłużnikiem, a wierzycielem.

§ 5. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności całości lub części należności;

2) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności;

3) umorzyć należność w całości lub części.

2. Odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na okres do 1 roku.

3. Rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych, płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub - w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności - na koniec każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi;

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę w okresie stosowania ulgi.

5. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

7. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem, a organem wymienionym w § 8 uchwały lub w formie pisemnego zawiadomienia dłużnika o sposobie załatwienia wniosku.

8. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ wymieniony w § 8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika;

2) sprecyzowanie żądania;

3) uzasadnienie żądania - szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia we wniosku dłużnika braków formalnych lub w szczególności gdy przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia terminie 14 dni.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. W sytuacji, gdy do spłaty danej należności pieniężnej zobowiązany jest więcej niż jeden dłużnik, do należności pieniężnych można zastosować ulgę tylko wtedy, gdy warunki zastosowania ulgi są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności uprawniony jest Wójt Gminy Jeżów.

§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:

1) Dowody, na podstawie, których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

2) Dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) Dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2011
Rady Gminy Jeżów
z dnia 2 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »