| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/426/11 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039), Rada Miejska w Łodzi


uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XCIII/1723/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/426/11
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 listopada 2011 r.

STATUT Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi, zwana dalej Przychodnią, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Miasto Łódź.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest Miasto Łódź, ul. Felińskiego 7.

§ 4. Przychodnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Miasto Łódź.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5. Głównym celem Przychodni jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności związanych z:

1) badaniem i poradą lekarską;

2) leczeniem i pielęgnacją chorych;

3) rehabilitacją leczniczą;

4) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

5) opieką nad dzieckiem zdrowym;

6) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;

7) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj:

1) podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, rehabilitacji i diagnostyki obrazowej;

2) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego;

3) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej;

4) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

Rozdział 3.
Organy Przychodni i struktura organizacyjna.

§ 8. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodni i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Przychodni nawiązuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. 1. Dyrektor Przychodni jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni ustala regulamin organizacyjny Przychodni, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub w statucie.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Przychodni tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;

3) Poradnia Neurologiczna;

4) Poradnia Okulistyczna;

5) Dział Fizjoterapii:

a) Pracownia Kinezyterapii,

b) Pracownia Fizykoterapii;

6) Pracownia Masażu Leczniczego;

7) Pracownia USG;

8) Pracownia EKG;

9) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;

10) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej;

11) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa;

12) Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Felińskiego 7 - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi,

13) Gabinet Zabiegowy;

14) Punkt Szczepień;

15) Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

2. Pozostałą strukturę organizacyjną Przychodni tworzą stanowiska pracy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni.

Rozdział 4.
Rada Społeczna.

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Przychodni, zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie 8 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Łodzi.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Łodzi;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 osób wybranych przez Radę Miejską w Łodzi.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

- rezygnacji z członkowstwa,

- wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

- nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

5. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Przychodni przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa.

§ 13. Przychodnia jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 14. 1. Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez Dyrektora Przychodni, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.

3. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu:

1) produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi oraz prowadzenia usług w zakresie sterylizacji materiałów i sprzętu medycznego.

4. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej Przychodni.

§ 15. 1. Prezydent Miasta Łodzi wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Przychodni, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Przychodni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »