| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. , Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 235 i art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę 159.001 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 159.001 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach pomiędzy grupami wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 ust. 2, załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 2011 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

6

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

6 999

85333

Powiatowe urzędy pracy

0

6 999

0970

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0

6 999

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

166 000

0

90002

Gospodarka odpadami

162 000

0

0690

Wpływy z różnych opłat

162 000

0

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

4 000

0

0400

Wpływy z opłaty produktowej

4 000

0

Razem

166 000

6 999

per saldo

-159 001


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział

Rozdział

Grupa wydatków

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

0

6 999

80101

Szkoły podstawowe

0

6 999

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 999

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

166 000

0

90002

Gospodarka odpadami

162 000

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

162 000

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

4 000

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 000

Razem:

166 000

6 999

per saldo

-159 001


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków - przesunięcia pomiędzy grupami wydatków

Dz.

Rozdz.

Grupa wydatków

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

400

0

01095

Pozostała działalność

400

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400

0

750

Administracja publiczna

1 360

0

75023

Urzędy gmin

1 360

0

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 360

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

470

1 830

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

470

1 830

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

470

1 360

75414

Obrona cywilna

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

470

757

Obsługa długu publicznego

0

100 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

0

100 000

wydatki bż. - obsługa długu

0

100 000

758

Różne rozliczenia

137 910

6 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

137 910

6 000

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży

23 248

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy na organizację imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz na organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych

14 662

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie rezerwy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym

0

6 000

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

100 000

0

801

Oświata i wychowanie

62 360

77 593

80101

Szkoły podstawowe

30 240

43 456

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 870

43 456

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 370

0

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8 790

0

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 790

0

80104

Przedszkola

0

31 910

wydatki bż. - dotacje na zadania bieżące

0

31 910

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

23 330

0

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 025

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 305

0

80195

Pozostała działalność

0

2 227

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

2 227

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 227

18 904

85401

Świetlice szkolne

2 227

18 904

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 227

18 170

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

734

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

10 400

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 000

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000

0

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0

10 400

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

10 400

Razem zadania własne

214 727

214 727


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na rok 2011

kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

750

Administracja publiczna

3 111

0

0

3 111

75095

Pozostała działalność

3 111

0

0

3 111

Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

3 111

0

0

3 111

801

Oświata i wychowanie

100 051

0

0

100 051

80104

Przedszkola

91 051

0

0

91 051

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku

23 451

0

0

23 451

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi

67 600

0

0

67 600

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

9 000

0

0

9 000

Dotacja celowa na realizację zadania między jst na podstawie porozumienia - metodyk języka polskiego

9 000

0

0

9 000

851

Ochrona zdrowia

20 000

0

0

20 000

85195

Pozostała działalność

20 000

0

0

20 000

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - programy zdrowotne

20 000

0

0

20 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 135 000

1 135 000

0

0

92109

Miejski Ośrodek Kultury

800 000

800 000

0

0

Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa

800 000

800 000

0

0

92116

Biblioteka Miejska

335 000

335 000

0

0

Biblioteka Miejska - działalność podstawowa

335 000

335 000

0

0

926

Kultura fizyczna i sport

1 136 000

0

850 000

286 000

92604

Instytucje kultury fizycznej

1 136 000

0

850 000

286 000

Centrum Sportu i Rekreacji - działalność podstawowa

850 000

0

850 000

0

Centrum Sportu i Rekreacji - dotacje na zadania inwestycyjne

286 000

0

0

286 000

Razem

2 394 162

1 135 000

850 000

409 162

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

801

Oświata i wychowanie

413 674

413 674

0

0

80104

Przedszkola

413 674

413 674

0

0

Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"

150 000

150 000

0

0

Niepubliczne przedszkole " Pokaż świat"

126 105

126 105

0

0

Niepubliczne przedszkole " Camelot"

137 569

137 569

0

0

852

Pomoc społeczna

29 576

0

0

29 576

85228

Usługi opiekuńcze

29 576

0

0

29 576

Polski Komitet Pomocy Społecznej

29 576

0

0

29 576

926

Kultura fizyczna

300 000

0

0

300 000

92695

Pozostała działalność

300 000

0

0

300 000

KKS Włókniarz

210 000

0

0

210 000

UKS "Piątka"

60 000

0

0

60 000

UKS "Lider"

30 000

0

0

30 000

Razem

743 250

413 674

0

329 576

OGÓŁEM

3 137 412

1 548 674

850 000

738 738

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »