| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/282/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 235.055 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 235.055 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany nazwy zadania w zakresie zadań własnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne, realizowanego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi z "Zakup nowoczesnego angiografu wraz z niezbędnym wyposażeniem - II etap budowy Centrum Teleradiologii przy WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi" na "Dotacja celowa na finansowanie działań stanowiących zadania własne JST - "Zakup nowoczesnego angiografu wraz z niezbędnym wyposażeniem - II etap budowy Centrum Teleradiologii przy WSSz im. M. Pirogowa"".

§ 4. Dokonuje zmiany nazwy zadania w zakresie zadań własnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne, realizowanego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z "Budowa Centrum Dignozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy" na "Dotacja celowa na finansowanie działań stanowiących zadania własne JST - "Budowa Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy"".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/282/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIA WŁASNE - DOCHODY OGÓŁEM

235 055

DEPARTAMENT FINANSÓW

235 055

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

141 296

75018

Urzędy marszałkowskie

141 296

0970

Wpływy z różnych dochodów

141 296

Razem

141 296

w tym:

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn""

141 296

0970

Wpływy z różnych dochodów

141 296

Razem

141 296

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

93 759

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

93 759

0970

Wpływy z różnych dochodów

93 759

Razem

93 759

w tym:

Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich

93 759

0970

Wpływy z różnych dochodów

93 759

Razem

93 759


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/282/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OGÓŁEM

2 133 521

1 898 466

DEPARTAMENT FINANSÓW

0

487 804

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0

407 042

75818

Rezerwy ogólne i celowe

0

407 042

4810

Rezerwy

407 042

Razem

0

407 042

w tym:

Rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego do projektów planowanych do realizacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

0

407 042

4810

Rezerwy

0

407 042

Razem

0

407 042

851

OCHRONA ZDROWIA

0

79 653

85195

Pozostała działalność

0

79 653

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

79 653

Razem

0

79 653

w tym:

Rezerwa celowa na Konkurs "Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat"

0

79 653

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

79 653

Razem

0

79 653

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0

1 109

92195

Pozostała działalność

0

1 109

4810

Rezerwy

1 109

Razem

0

1 109

w tym:

Rezerwa celowa na zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0

1 109

4810

Rezerwy

0

1 109

Razem

0

1 109

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

800 136

250 689

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

800 136

250 689

92106

Teatry

700 000

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

700 000

0

Razem

700 000

0

w tym:

Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

700 000

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

700 000

0

Razem

700 000

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

55 136

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

55 136

0

Razem

55 136

0

w tym:

Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie kosztów realizacji Regionalnego Kongresu Kultury 2011

55 136

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

55 136

0

Razem

55 136

0

92116

Biblioteki

45 000

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

45 000

0

Razem

45 000

0

w tym:

Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup zbiorów specjalnych

45 000

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

45 000

0

Razem

45 000

0

92118

Muzea

0

41 712

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

41 712

Razem

0

41 712

w tym:

Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

0

18 802

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

18 802

Razem

0

18 802

Zakup samochodu osobowego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

0

22 910

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

22 910

Razem

0

22 910

92195

Pozostała działalność

0

208 977

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0

99 027

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

98 950

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

11 000

Razem

0

208 977

w tym:

Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0

99 027

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0

99 027

Razem

0

99 027

Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego

0

11 000

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

11 000

Razem

0

11 000

Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim

0

98 950

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

98 950

Razem

0

98 950

DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

15 000

15 000

630

TURYSTYKA

15 000

15 000

63095

Pozostała działalność

15 000

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

0

15 000

4309

Zakup usług pozostałych

15 000

0

Razem

15 000

15 000

w tym:

Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych

0

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

0

15 000

Razem

0

15 000

Udział własny w projekcie "Szlak frontu I Wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915""

15 000

0

4309

Zakup usług pozostałych

15 000

0

Razem

15 000

0

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ

1 224 626

1 144 973

851

OCHRONA ZDROWIA

1 224 626

1 144 973

85111

Szpitale ogólne

1 224 626

1 144 973

2569

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

0

24 311

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 224 626

141 000

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

979 662

Razem

1 224 626

1 144 973

w tym:

Budowa przyłączy teletechnicznych dla potrzeb sieci okablowania strukturalnego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

0

141 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

141 000

Razem

0

141 000

Wymiana uszkodzonych odcinków kabla zasilającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

220 653

0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

220 653

0

Razem

220 653

0

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap"

0

308 573

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

308 573

Razem

0

308 573

Modernizacja Pawilonu E w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

308 573

0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

308 573

0

Razem

308 573

0

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"

0

695 400

2569

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

0

24 311

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

671 089

Razem

0

695 400

Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)

455 400

0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

455 400

0

Razem

455 400

0

Termomodernizacja budynku dawnego Domu Pomocy Społecznej - I etap (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)

240 000

0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

240 000

0

Razem

240 000

0

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

93 759

0

852

POMOC SPOŁECZNA

93 759

0

85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

93 759

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 359

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 400

Razem

93 759

0

w tym:

Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON

93 759

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 359

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 400

Razem

93 759

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »