| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/51/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2011 roku i latach następnych, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 9 709 328,43 zł,

w tym:

dochody majątkowe 5 000 zł;

dochody bieżące 9 704 328,43zł,

- wydatki ogółem 13 719 280,85zł ,

w tym:

wydatki majątkowe 3 912 425,06 zł;

wydatki bieżące 9 806 855,79 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Jerzy Łaski


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 8 listopada 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2011r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

296 458,94

0,00

296 458,94

40002

Dostarczanie wody

296 458,94

0,00

296 458,94

4260

Zakup energii

90 144,32

5 000,00

95 144,32

4300

Zakup usług pozostałych

56 450,00

- 5 000,00

51 450,00

Razem:

13 719 280,85

0,00

13 719 280,85


Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIII/51/2011
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 8 listopada 2011r.

ZMIANY W PLANIE INWESTYCYJNYM NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.

Wyszczególnienie
nazwa zadania
źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2011r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano
do dnia
31.12.
2010r.

Nakłady planowane na 2011 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Ogółem

2012r.

2013r.

2014r.

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje
darowizny

Pożyczka
EFRWP

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

1.

Budowa szkoły podstawowej wraz z przebudową, rozbudową, i nadbudową istniejącego budynku świetlicowo -sportowo - gospodarczego w Kolonii Trzepnica

4 454 558,95

Budowa szkoły podstawowej wraz z przebudową, rozbudową, i nadbudową istniejącego budynku świetlicowo -sportowo - gospodarczego w Kolonii Trzepnica

2009
2015

71 620,-

1800000,-
1800000,-

800000,-
800000,-

x

1 000 000,-

x

2 582 938,95

800 000,-

800 000,-

500 000,-

OGÓŁEM

4 454 558,95

71 620,-

1800000,-
1800000,-

800000,-
800000,-

x

1 000 000,-

x

2 582 938,95

800 000,-

800 000,-

500 000,-

- Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2011 rok wynosi 3 912 425,06,

- Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 2 582 938,95.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »