| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/104/11 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d" i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Ozorkowie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/104/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2011 rok (w zł)

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

610000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

610000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach

17000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Pogodna (jednoroczna)

25000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach ( jednoroczna )

52500,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Słoneczna (jednoroczna)

37500,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie

32000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach ( jednoroczna )

25000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki-Sokolniki Las

5000,00

-

wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków

400000,00

-

wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w Skotnikach
i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków

16000,00

600

Transport i łączność

444596,77

60014

Drogi publiczne powiatowe

40596,77

-

przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków ( jednoroczna )

40596,77

60016

Drogi publiczne gminne

75000,00

-

przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie, ul. Ks. Brzóski (jednoroczna)

25000,00

-

układanie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. M. Konopnickiej (jednoroczna)

50000,00

60017

Drogi wewnętrzne

329000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Maszkowicach ( jednoroczna )

72000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej

52000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Małachowicach Kolonii nr ew. dz. 202 i 217 (jednoroczna)

101000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Małachowicach Kolonii nr ew. dz. 136 (jednoroczna)

49000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Sokolnikach Parceli ( jednoroczna )

55000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

330000,00

70095

Pozostała działalność

330000,00

-

wykup gruntów i budowa budynku komunalnego w Sierpowie

220000,00

-

budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57

55000,00

-

modernizacja budynku Gminnego Ośrodka kultury w Leśmierzu 23/27

55000,00

750

Administracja publiczna

31400,00

75023

Urzędy gmin

31400,00

-

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek ( jednoroczna )

22142,00

-

zakup klimatyzatora ( jednoroczna )

2200,00

-

zakup kasy fiskalnej ( jednoroczna )

3500,00

-

zakup cyfrowego aparatu fotograficznego ( jednoroczna )

3558,00

801

Oświata i wychowanie

202192,00

80101

Szkoły podstawowe

202192,00

-

budowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Modlnej

80000,00

-

budowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Leśmierzu ( jednoroczna )

80000,00

-

zakup tablic interaktywnych ( jednoroczna )

38192,00

-

zakup komputerów wraz oprogramowaniem oraz drukarek ( jednoroczna )

4000,00

851

Ochrona zdrowia

8227,87

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

8227,87

-

zakup sprzętu medycznego ( jednoroczna )

8227,87

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

671900,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

594100,00

-

budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Leśmierzu ( jednoroczna )

19600,00

-

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

325000,00

-

nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną

249500,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2800,00

-

zakup kosy ( jednoroczna )

2800,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

75000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego we Wróblewie ( jednoroczna )

75000,00

926

Kultura fizyczna

20000,00

92695

Pozostała działalność

20000,00

-

budowa placu zabaw w Leśmierzu ( jednoroczna )

20000,00

Ogółem

2318316,64


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/104/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2011 rok (w zł)

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota dotacji

Dotacje podmiotowe

705100,00

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

556600,00

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

148500,00

Ogółem dotacje

705100,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »